•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In the present work with spectral method it was proved the uniqueness and existence of the solution of the boundary-value problem for a fourth order equation with singular coefficients in a rectangular domain

First Page

26

Last Page

37

References

1. Amanov D., Yuldasheva A.V. Razreshimost i spektralnie svoystva samosoprajennoy zadachi dlya uravneniya chetvertogo poryadka // Uzb. mat. j. 2007. № 4. – S. 3 – 8. 2. Otarova J.A. Razreshimost i spektralnie svoystva samosopryajennix zadach dlya uravneniya chetvertogo poryadka // Uzb. mat. j. 2008. № 2. –S 74–80. 3. Amanov D. Otarova J.A. Kraevaya zadacha dlya uravneniya smeshannogo tipa chetvertogo poryadka // Uzb. mat. j. 2008. № 3. – S.13 – 22. 4. E.V.Maksimova, N.A.CHuesheva. Kraevaya zadacha dlya differensialnogo uraneniya chetvertogo poryadka // Vestnik KemGU. 2011. № 3/1. – S. 266-268. 5. Berdishev A.S., Azizov M.S. Smeshannaya zadacha dlya uravneniya chetvertogo poryadka s singulyarnim koeffitsientom v pryamougolnike // FarDU xabarlari. j. 2019. № 2. – S. 3 – 8. 6. Moiseev E.I. O reshenii spektralnim metodom odnoy nelokalnoy kraevoy zadachi // Differensialnie uravneniya – Minsk, 1999. № 8 (35). – S. 1094-1100. 7. K.B. Sabitov, A.X. Suleymanova. Zadacha Dirixle dlya uravneniya smeshan- nogo tipa vtorogo roda v pryamougolnoy oblasti // Izv. vuzov. Matem., 2007, nomer 4, S. 45–53. 8. J.N.Vatson. Teoriya besselevix funksiy. Tom. 1. -M.: Izd. IL, 1949.

Erratum

???????

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.