•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article discusses segmented constructions with signs of action, and also discusses deixis in segmented constructions pointing to the subject, personality, and events.

First Page

163

Last Page

167

References

1. Apresyan YU.D. Deyksis v leksike i grammatike naivnaya model mira. – S.285-289. http://lpcs.math.msu.su/~uspensky/journals/siio/35/35 2. Artemova O.A. Deyksis i anafora kak ukazatelnie sredstva yazika: universalnoe i unikalnoe http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/164664/1/ 3. Davlatova R. Propozitsiyaning deyktik birliklar orqali ifodalanishi // O‘zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. Respublika ilmiy anjumani materiallari. – Toshkent, 2009. – B.85-86. 4. Davlatova R. Matn tarkibida ishora birliklari // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2015. 2-son. – B.100-104. 5. Lutfullaeva D., Davlatova R. O‘zbek muloqot matnining deyktik birliklari // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2011. – №6. – B.32-36 6. Raximov S. Rechevaya kommunikatsiya i problema deyksisa v raznosistemnix yazikax. – Tashkent: Fan, 1989.–89 s. 7. Safarov. SH. Pragmalingvistika.–Toshkent, 2008. – 318 b. 8.Srebryanskaya N.A.Deyksis i ego proeksii v xudojestvennom tekste.–Voronej, 2005. – 255 s. 9. SHaxovskiy V.I, Jura V.V. Deyksis v sfere emotsionalnoy rechevoy deyatelnosti // VYA. 2002.–№5.–S.38-57. 10.SHermatov A.A. Ingliz ilmiy – texnik matnida deyksisning ifodalanishi: Filol. fan. nomz. ... diss.– Samarqand, 2007.–155 b. 11. Hakimov M. O‘zbek tilida matnning pragmatik talqini: Filol. fan. d-ri.... diss.– Toshkent, 2001. – 283 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS