•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article interprets the antonymy-synonymic relation in the Uzbek language as a unit of the general category, and also examines and analyzes concepts called units of the general category: “antonymy-synonymic block”, “synonymy-antonymic block”, “lines of synonymy- antonyms” “synonyms” for example, leksems "Hibatul Hakoyik".

First Page

142

Last Page

147

References

1. Vvedenskaya L.A. Antonimi, neotnositelnie v ponyatiynom plane. V kn.: Paradigmaticheskie i sintagmaticheskie otnosheniya v leksike i frazeologii.– Rostov na Donu, 1981. 2. Novikov L.A. Semanticheskiy analiz protivopolojnosti v leksike: prinsipi, aspekti, metodi. Nauch. dokl. vissh. shkoli. –M.: Filol. nauki, 1973, -№ 3, str.55-67. 3. Ivanova V.A. Sinonimo-antonimicheskie bloki. -V kn.: Voprosi grammatiki i leksikologii russkogo yazika. -Kishinev, 1979 . str. 61-76. 4. Filonenko L.I. Antonimicheskie otnosheniya mejdu sinonimicheskimi ryadami.- V kn.: Aktualnie problemi leksikologii. -Novosibirsk, 1971. str.152-153. 5. Fedosov YU. V. Prinsipi postroeniya ideograficheskogo antonimo-sinonimicheskogo slovarya russkogo yazika: monografiya / YU. V. Fedosov. -Volgograd: Peremena, 2001. -S.190. 6. Lvov M. R. Slovar antonimov russkogo yazika. 8-e ster. izd. -M. : AST–Press kniga, 2006. –C.592 . 7. Larin B.A. Estetika slova i yazik pisatelya. -L.: Xudojestvennaya literatura, 1974.-S.285. Ahmad YUgnakiy. Hibatul Haqoyiq. (Haqiqatlar sovg‘asi). dl.ziyouz.com.kutubxonasi. Qadimgi turkchadan Bahrom G‘oyib tarjimasi.–T., 2002.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.