•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

the article investigates the theoretical and practical implications of increasing innovative activity of women in terms of social development, as well as the implementation of the strategy. This process also highlights the importance of raising the spiritual, ethical, entrepreneurial and political culture of highly qualified specialists. The author analyzed the state of this issue taking into account the implementation and awareness on the part of women of the basic provisions of the action strategies and five important initiatives of the President of the Republic of Uzbekistan, the role of gender policy, increasing their activity in the ongoing reforms.

First Page

122

Last Page

129

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - Toshkent: O‘zbekiston, 2018 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so‘zi. 28.12.2018. 3. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha xarakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni // Xalq so‘zi | 8.02.2017 4. O‘zbekiston Senatiga ilk marta ayol kishi rahbarlik qiladi. U kim va qanday vakolatlarga ega? kun.uz // O‘zbekiston 21.06.2019 45441 5. A.SHin Davlat boshqaruvida xotin-qizlarning o‘rni yanada mustahkamlandi // Xalq so‘zi | 25.06.2019 6. S.Artikova Bo‘lajak saylovlarda siyosiy etuk va tashabbuskor ayollarni saylash juda muhim // Xalq so‘zi | 25.06.2019 7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori // kun.uz .O‘zbekiston 8. Gender tenglik masalasi - Senat faoliyatining muhim yo‘nalishi Qo‘mita va komissiyalar majlislari 26.07.2019 | 349 | 9. Maktabgacha ta’lim vazirligining hisoboti eshitildi Parlament eshituvlari | 26.07.2019 | 225 10. Saida Mirziyoeva Prezidentning beshta tashabbusi haqida gapirdi // kun.uz . O‘zbekiston | 15.04.2019 11. Jismoniy tarbiya va sport vazirligining faoliyati tanqidiy ko‘rib chiqildi. Parlament eshituvlari // Xalq so‘zi | 30.07.2019 | 126 12. O‘zbekistondagi oilaviy ajrimlarga nima sabab bo‘layotgani ma’lum qilindi. // kun.uz / Jamiyat | 16.05.2019 13. T.Norboeva Bizda bolalar mehnati bartaraf etildi, lekin majburiy mehnat batamom yo‘q bo‘lmayapti // kun.uz | 30.07.2019

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.