•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article presents the first impressions of fate, totemism and worship of ancestors, mythological ideas, ancient Indian, Chinese and Greek philosophies, as well as interpretations of thinkers Anaxagoras, Heraclitus, Anaximander, Pythagoras, Plato, Aristotle. It also analyzes some of the findings of Western philosophers and Eastern thinkers about human fate.

First Page

107

Last Page

116

References

1. Qahhorova SH.B. Tasavvufda takdir va tadbir muammosi //"Imom al-Buxoriy sabokdari" ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy jurnal. №2. 2008.–B. 158. 2. Lyubishev A. Linii Demokrita i Platona v istorii kulturi. SPb. Aleteya, 2000. 256 s. 3. Platon-matematik. Golos 2011. – 376 s. 4. Aristotel. Kategorii: S prilojeniem Vvedeniya Porfiriya k Kategoriyam Aristotelya. Izd.2 Knijniy dom LIBROKOM 2011. 80s. 5. Sovremennaya xristianskaya antropologiya : Opit filosofskogo kriticheskogo analiza / K.I. Nikonov .–M. : Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1983 . – 184 s. 6. Ratsionalnost irratsionalnogo. Pod. Red. V.I.Kolosnitsina Seriya Filosofiya religii. Vip.2 Pod red. V.I.Kolosnitsina Ekaterinburg Izd.UrGU 1991. – 224 s. 7. Zenkovskiy V.V. Xristianskaya filosofiya. Sost. i otv. red. O. A. Platonov.-M.: Institut russkoy sivilizatsii 2010.–1072 s. 8. Djoxadze D.V. Dialektika ellinisticheskogo perioda: Ot stoitsizma k neoplatonizmu.–M.: LIBROKOM 2011.–128 s. 9. Drevnekitayskaya filosofiya. V dvux tomax. Pamyatniki filosofskoy misli.- M. Print, 1994.-364 s. 10. Kessidi F. Geraklit. Seriya: Antichnaya biblioteka. Issledovaniya. Izd. 3-e, isprav. i dopoln. SPb. Aleteyya 2004.-217 s. 11. Tazaret Dedegkaev i aporii Zenona: biograficheskiy ocherk. SPb. Roza mira, 2005.–171 s. 12. Goncharova T.V. Epikur. Izd.2 M. KomKniga 2010. – 336 s. 13. Avgustin iz Gippona. Ispoved (noviy perevod). Paoline 2008. – 464 s. 14. Qahhorova SH.B. Tasavvufda takdir va tadbir muammosi //"Imom al-Buxoriy sabokdari" ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy jurnal. №3. 2008.– B. 233. 15. Korben Anri. Istoriya islamskoy filosofii.–M.: Progress-Traditsiya, 2010. –360 s. 16. Bedil M.A. Kulliet. CH.3 Irfon. - Texron 1376, 52-bet. 17. Nitsshe F. Sobranie sochineniy. V 5 t.—M.: Azbuka, 2011.–480 s. 18. Frankl Viktor Emil. Doktor i dusha. / Per. s angl. A.A. Boreev. SPb. YUventa, 1997. - 287 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.