•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article discusses the didactic and methodological requirements for modern history textbooks based on foreign best practices. The author defines innovative didactic parameters for the systematization of educational material in modern history textbooks.

First Page

359

Last Page

368

References

1. Remeev N.M. O‘zbekiston SSR tarixidan mustaqil ishlar daftari.–T.:O‘qituvchi, 1982.– 103 b. 2. Sa’diev A.S. Maktabda tarix o‘qitish metodikasi.–T.:O‘qituvchi, 1988.–224 b. 3. Safaeva E. O‘lka materiallarini to‘plash va ulardan foydalanish tajribasidan // Tarix va jamiyatshunoslik o‘qitish samaradorligini oshirishning aktual masalalari: Ilmiy to‘plam.– T.:TDPI.1977.–T.178.–B. 119 –131. 4. Gaffarov YA., Toshpo‘latov T. Tarix o‘qitish metodikasi (bakalavriat yo‘nalishi talabalari uchun o‘quv–metodik qo‘llanma).–T.: Universitet, 2002.-192 b. 5. Mahkamov S.T. Tarix ta’limida kurslararo uzviylikni ta’minlashning didaktik asoslari (7-sinf tarix kurslari misolida): Ped. fan.nom.…dis.–Toshkent: TDPU, 2005.–180 b. 6. Mulladjanova R.A. Turkistonda milliy ozodlik harakatlari tarixini o‘qitishning metodik asoslari (XIX asrning II yarmi–XX asrning boshlari): Pedagogika fanlari nomzodi …dis.–T., 2008.–137 b. 7. Xodjaev B.X. Umumta’lim maktablari o‘quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta’minot vositasida rivojlantirish: pedagogika fanlari doktori....diss.–T.,2016.–314 b. 8. Davlatov O.G‘. Talabalarda axborot xavfsizligini ta’minlash kompetentligini tarixiy- madaniy meros vositasida rivojlantirish: pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)...diss.–T., 2018.–177 b. 9. Ismoilov A.F. Akademik litseylarda tarix fanini o‘qitishning innovatsion texnologiyalarini takomillashtirish: pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)... diss.–T., 2018.–210 b. 10. Marwick, A. The Nature of History.–L.: Macmillan, 1970.–272 pp. 11. Gascoigne, Bamber. History Challenge // History Today. 2001, July. Vol. 51, Issue 7. P. 62–63. 12. Bim-Bad B.M. Metodicheskiy apparat shkolnыx uchebnikov // Problemы shkolnogo uchebnika: sb. st. Vыp. 19. / Red. kol.: D.I. Traytak; sost. V.R. Rokityanskiy. M.: Prosveщenie, 1990. 13. Tales from the Tower: An activity book for children visiting the Tower of London.–L: The Tower of London, 1996. – 29 pp. 14. History Curriculum, 2000–2001. URL: http://www.tavistockcollege.devon.sch.uk. [Accessed 20.07.2001]. 15. Ibrohimov A. Bizkim, o‘zbeklar...Milliy davlatchiligimiz asoslari haqida mulohazalar.– Toshkent: SHarq, 1999. – 80 b. 16. YUnus O‘g‘uz. Amir Temur.–Toshkent: YAngi asr avlodi, 2013.–588 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.