•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article outlines the main species of the Fergana valley, such as algae flora, systematic analysis, and algae flora. The importance of algoflora for salivation and the effects on the structure of the salivary structure are facilitated. Here are also the Algerian species of the high Adirondack, which are scattered in the north and southwest.

First Page

133

Last Page

141

References

1. 2017-2021 yillarda Uzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yunalishi buyicha Harakatlar Strategiyasi. Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. 2. Andreeva V.M., Sdobnikova A.V., CHapalgina O.YA. O pochvennix vodoroslyax / Orenburgskoy oblasti.-Novosti sistematiki nizshix rasteniy. –L.: Nauka, 2003. T. 20. – S. 3- 10. 3. But I.P. Pochvennie vodorosli nekotorix rayonov Surxandarinskoy oblasti // Uzbekistan biologicheskie jurnal. –Toshkent, 1959. – № 2.– S. 26-28. 4. Bazova G.A. Vodorosli takirovidnix pochv // Vostochnogo Pamira. –Dok.AN. Tadj.SSr. V. 14-i.t–M.: Sovetskaya nauka, 1963. T.1.– S. 27-29. 5. Bolishev N.N., Evdokimova T.N. O rastitelnosti takirov / Pochvovedenie. –M.: Sovetskaya nauka, 1969. –№ 7-8.– S. 128-135. 6. But V.P. Pochvennie vodorosli rastitelnix assosiatsiy Zapadnogo Pamira. Sovr. / Sostayanie i perspektivnoe izuchenie pochvennix vodorosley v SSSR. Vip. 40 – Kiev, 1960. T. 20 – S. 20-21. 7. Bazova G.A. Materiali k poznaniyu soobshestv vodorosley visokogornix pustin Vostochnogo Pamira / Ekologiya, biologiya, geografiya sparovir rasteniy Sredney Azii. IZD-vo. –Tashkent.: Fan, 1971. – S. 38-45. 8. Vetrova Z.I. Flora vodorosley kontinentalnix vodoemov / Ukrainskoy SSR. Evglenofitovie vodorosli. V.1.4.1. – Kiev.: Naukova dumka, 1986. -348 s. 9. Vasser S.P., Kondrateva N.V., Masyuk N.P., Palamar-Mordvinseva G.M., Vetrova Z.I., Kordyum E.L., Moshkova N.A., Prixodkova L.P., Kovalenko O.V., Stupina V.V., Sarenko P.M., YUnger V.P., Radchenko M.I., Vinogradova O.N., Buxtiyarova L.N., Razumina L.F. / Vodorosli: spravochnik. – Kiev.: Naukova dumka, 1989. – S. 329-335. 10. Vasser S.P.,Buxtiyarova L.N. Diatomovie vodorosli. Klass Pennotophyceae / Vodorosli Spravochnik. – Kiev, 1989. – S. 335-339. 11. Vinogradova K.L., Gollerbax M.M., Zauer A.M., Sdobnikova N.V. Zelenie vodorosli - Chlorophyta: Klassi Sifonokladovie, Sifonovie. Siphonocladophyceae, Siphonophyceae - Kpacnie vodorosli-Rhodophyta. Burie vodorosli - Phaeophyta / Opredelitel presnovodnix vodorosley SSSR. Vip. 13. – L.: Nauka. Leningradskoe otdelenie, 1990. -248 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.