•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article presents the tissue and subcellular distribution of kothoran (fluometuron) and boutifos in the serum of the mother and fetus amniotic fluid, in organs and subcellular fractions of cells of organs of various gestational periods of rats.

First Page

123

Last Page

128

References

1. Sposob polucheniya mechennoga tritiem N-(3-triftormetilfenil) N , N - DIMETILMOCHEVINI /Takanaev A. A., Veshkurova O.N., Karas A. B, Sagatova G. A, Miraxmedov A. K./ Avtorskoe svidetelstvo № 1354642 ot 22 iyulya 1987 g. 2. Abo-Khatwa N et al. 3. Spravochnik po pestitsidam [Tekst] : (gigiena primeneniya i toksikologiya) / pod red A. V. Pavlova ; [red.-sost. L. K. Sedokur] , 3-e izd., ispr. i dop. – Kiev : Urojay, 1986. – 431, [1] s. 4. Modelirovanie i prognozirovanie povedeniya pestitsidov v okrujayushey srede [Tekst] / M. I. 32.Lunev ; VASXNIL, VNII inform. i texn.-ekon. issled. agroprom. kompleksa.– M. : VNIIITEIagroprom, 1988. – 56, [1] s. ; 21 sm. – (Zemledelie, rastenievodstvo i zashita rasteniy : obzornaya inform.). – Bibliogr.: s. 47–57 (168 nazv.) 5. Vliyanie pestitsidov, ispolzuemix v selskom xozyaystve, na obshestvennoe zdravooxranenie [Tekst] : [per. s angl.] / VOZ.–[M.]:Meditsina, 1993.–139, [1] s. : il.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.