•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article summarizes the literature on the effect of chemical compounds, in particular pesticides, on the immune system and based on the achievements of toxicology determine the main tasks to minimize their effects on the human body. A review of the literature over the past 30 years showed that organophosphorus, organochlorine pesticides, which are widely used in agriculture, have been most studied by the effect on the body’s immune system.

First Page

73

Last Page

78

References

1.Adilova T.U., Medjidov A.V., Alibekova M.G., Kamalov Z.S. Vliyanie pestitsidov na produksiyu interleykina-2 // Immunologiya. —1991. —N 2. —S. 67—68. 2.Lemeshev M.YA. Poka ne pozdno. Razmishleniya ekonomista ekologa. —M.: Molodaya gvardiya. —1991. —239 s. 3. Kagan YU.S., Kokshareva N.V., Ovsyannikova L.M., Samusenko I.I. Ispolzovanie induksii sitoxroma R-450 kak odin iz novix prinsipov terapii otravleniy fosfororganicheskimi insektitsidami // Vestnik AMN SSSR. —1980. — 4. Kagan YU.S. Globalnoe znachenie pestitsidov i osobennosti ix biologicheskogo deystviya // Profilakticheskaya toksikologiya / Pod.red. N.F.Izmerova.—M: Sentr mejdunarodnix proektov, 1984. —2. —CH.1. —S. 123—134. 5. Dueva L.A., Kogan V.YU., Suvorov S.V., SHterengars R.YA. Promishlennie allergeni. M.: Sentr mejdunarodnix proektov goskomprirodi SSSR, 1989. —203 s 6. Baxtiyarova R.S. Viyavlenie antitel k butifosu i autoantitel v pecheni i selezenke v usloviyax eksperimenta // Problemi gigieni i organizatsii v Uzbekistane. —Tashkent, 1974. —Vip. 2. —S. 143—144. 7. Jminko P.G. Otsenka sostoyaniya immunnoy sistemi i nespetsificheskoy rezistentnosti organizma s pozitsiy kriteriya vrednosti pri reglamentatsii siklofosa // Gigiena primeneniya, toksikologiya pestitsidov i polimernix materialov: Sb. nauch. tr. Kiev: VNIIGINTOKS, 1989. —Vip.19. —S. 79—83. 8. Iskandarov A.I., Sadikova N.D., Sirota A.R. Sostoyanie nekotorix pokazateley immunologicheskogo statusa eksperimentalnix jivotnix pri ostrom otravlenii pestitsidami // Dokladi AN UzSSR. —1989. —N 11. —S. 59—60. 9.Kazanov V.N., SHapina L.N. Vliyanie fosfororganicheskix pestitsidov na immunniy status // Problemi donozologicheskoy gigienicheskoy diagnostiki: Materiali konf. Leningrad, 23-25 maya, 1989. —L., 1989. —S. 122.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.