•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

:The composition and distribution of groups of free soil amino acids in virgin and irrigated dark serozems of the north of Ferghana are given. The absence of certain amino acids, such as alanine, cysteine, and partially methionine, was found to be associated with soil conditions and the influence of anthropogenic factors, as well as nitrogen nutrition of crops.

First Page

65

Last Page

73

References

1. Metodi pochvennoy mikrobiologii i bioximii. M.: Izd-vo MGU, 1991. 287 s. 2. Kuziev R.K., YUldashev G., Akramov I.Tuproq bonitrovkasi.T.2004. s.94. 3. Ratner E.I., Smirnov A.M., Xun-SHun-Xu A.N. i dr. Usvoenie aminokislot v kachestve istochnika azota izolirovannimi kornyami lyuserni i selimi rasteniyami goroxa v sterilnoy kulture. Fiziologiya rasteniy., 1963. T. 10. Vip.6. 4. Kononova M.M. Organicheskoe veshestvo pochvi ego priroda, svoystva i metodi izucheniya. M.: Izd-vo. AN SSSR. 1963. 314 s. 5. Orlov D.S., Sadovnikova L.K., Suxanova N.I. Ximiya pochv. Moskva “Visshaya shkola”. 2005. 558 s. 6. Roshina V.D., Roshina V.V. Videlitelnaya funksiya visshix rasteniy. M.: Nauka, 1989. s. 110-116. 7. Paul E.A., Schmidt E. L. Formation of free amino acids in rhizosphere and nonrhizosphere Soil//Soil Sci Soc Am. J, 1961. V. 25. 8. Murtazina S.G. Svobodnie i svyazannie aminokisloti v pochvax lesostepi. Povoljya kak pokazateli kachestva azotnogo fonda // Sovremennie problemi agrarnoy nauki i puti ix resheniya. Ijevsk, 2005. t. 2. s. 208-212.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.