•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article reveals the importance of teaching in non-medical higher education institutions "Basics of Valeology" as a new discipline that studies human health, as well as the problems of modernization of its methodology of the development of the project "ModeHed" of the international Program Erasmus + European Union.

First Page

60

Last Page

65

References

1. Mirziyoev Sh.M. «O strategii deystviy po dal’neyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan» Tashkent, 2017 g, izd. «Adolat» 2. Abu Ali ibn Sino. Tib konunlari. – Toshkent, 1978, t 1; 1979, kitob 3, t. 1; 1980, kitob 3, t.2; 1981, kitob 1; 1982, kitob 2. 3. Apanasenko G.L. Teoreticheskie voprosi valeologii, zdorov’ya // Valeologiya, №3, 2008. 4. Brexmen I.I. Valeologiya – nauka o zdorov’e. – M., 1990. 5. Vayner V.N. Valeologiya: Uchebnik dlya vuzov. – M., 2010. 6. Irgashev SH.B. Valeologiya vchera, segodnya, zavtra. Valeogenez i mexanizmi upravleniya zdorov’em cheloveka // Nevralgiya, №5: Materiali 1-oy Respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Valeologiya i puti yee integratsii v zdravooxranenie». – T., 2014. 7. Irgashev SH.B. Valeologiya: Darslik. – T.: Info COM.UZ MCHJ nashriyoti, 2015. 8. Sharipova D.D. i dr. Valeologiya asoslari. – T.: TDPU nashriyoti, 2007.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.