•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

For the first time in the conditions of an introduction of the Botanical garden of the National University of Uzbekistan named Mirzo Ulugbek is studied the anatomic-histologic structure of a rhizome of Curcuma longa L. and revealed characteristic diagnostic signs. These revealed diagnostic signs of a type can serve at identification of vegetable raw materials.

First Page

55

Last Page

60

References

1. Cherepanov S.K. Sosudistqe rasteniya Rossii i sopredelg’nqx gosudarstv (v predelax bqvshego SSSR). – SPb.: Mir i semg’ya, 1995. – 992 s. 2. Kochanov V.S., Nesterova O.V., Dobroxotov D.A. Sovremennoe sostoyanie i perspektivq ispolg’zovaniya kornevio’ kurkumq dlinnoy // Jurnal Zdorovg’e i obrazovanie v XXI veke. – 2016. – Vqp. 18. – № 1. – S. 346-350. 3. Orlovskaya T.V., CHelombitg’ko V.A. Morfologo-anatomicheskoe izuchenie kornevio’ kurkumq dlinnoy // Razrabotka, issledovanie i marketing novoy farmatsevticheskoy produktsii: sb. nauch. tr. – Pyatigorsk: Pyatigorsk. GFA., 2008. – Vqp. 63. – S. 74-76. 4. Orlovskaya T.V., CHelombitg’ko V.A., Gavrilin M.V. Novqy vzglyad na pio’evqe rasteniya, kak na perspektivnqe istochniki lekarstvennqx sredstv. – Pyatigorsk, 2011. – 240 s. 5. Orlovskaya T.V. Farmakognosticheskoe issledovanie nekotorqx kulg’tiviruemqx rasteniy s tselg’yu rasshireniya ix ispolg’zovaniya v farmatsii: dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora farmatsevticheskix nauk / GOU VPO «Pyatigorskaya gosudarstvennaya farmatsevticheskaya akademiya». Pyatigorsk, 2011. 6. Berzin V.B., Katsitadze L.G., Pilipenko T.V., Ovcharenko V.V., Miroshnikov A.I. Identifikatsiya kurkuminov prirodnogo proisxojdeniya // Bioorganicheskaya ximiya. 1996. T 22. № 10-11. S. 823-831. 7. Gu’ta S.C., ‘atchva S., Bharat B. Thera’eutic Roles of Curcumin: Lessons Learned from Clinical Trials // AA’S J. – 2013. - No 15(1). – R. 195–218. 8. Li S., Yuan W., Deng G., Wang ‘., Yang ‘., Bharat B. Aggarwal Chemical Com’osition and ‘roduct Quality Control of Turmeric (Curcuma longa L.) // ‘harmaceutical Cro’s. – 2011. - No 2. - ‘. 28-54. 9. Esau K. Anatomiya rasteniy. – Moskva: Izd. Mir, – 1969. – S. 138-416 10. Kiseleva N.S. Anatomiya i morfologiya rasteniy. – Minsk: Izd. Vqsheyshaya shkola, – 1971. – S. 89-119, 2015-227. 11. Barqkina R.P., Veselova T.D., Devyatov A.G. i dr., Spravochnik po botanicheskoy mikrotexnike (osnovq i metodq). – M.: Izd. MGU. – 2004. – S. 6-68.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.