•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In the article some poetry translating problems in comparative and contrastive aspects are reveled and analyzed. The Uzbek poetry of the seventies-eighties of the 20th century representative by its brilliant poets such as Abdulla Oripov, Erkin Vokhidov, Aman Matchan and Muhammad Ali

First Page

185

Last Page

189

References

1. Literaturnaya kritika. Aktivnost poeticheskogo slova // Zvezda Vostoka.-Tashkent, 1983.-№ 6.- p. 176. 2. Neupokoeva I.G. Natsionalnie literature v sisteme mirovoy literaturi.- M., 1977.- p. 118. 3. Vinogradov V. O yazike xudojestvennoy literaturi.- M., 1959.- p. 171. 4. Tomashevskiy B. V. Stix i yazik.- M., 1959.- p. 28. 5. Novikov L.A. Iskusstvo slova. – M., 1991. – p. 272. 6. Girshman M.M. Literaturnoe proizvedenie: teoriya i praktika analiza.- M., 1991. – p.201. 7. Gorkiy M. O literature. – M., 1937.- p.376. 8. Marshak S. Sobranie sochineniy. - T.4.-M.,1960.- p.309.

Included in

Education Commons

Share

COinS