•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article analyzes the co-evolution of the family and society, the diversity of approaches to family development, the variability of the family in space and time. In addition considering the modernized forms of the modern Western family, there emphasized one-sided approaches to developing family. It reveals the need to take into account the dominant influence of the social environment while strengthening family relations.

First Page

114

Last Page

118

References

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori: O’zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash tugrisida \\(Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.06.2018 y., 07/18/3808/1410-son) http://www.lex.uz/docs/3797625 2. Mirziyoev, SH. M. Tanqidiy tahlil, kathiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi mahruza, 2017 yil 14 yanvar. - Toshkent: «O’zbekiston», 2017. – B.43. 3. Karimov. I. A. Yuksak ma`naviyat– yengilmas kuch, Toshkent: Ma`naviyat, 2008.-B. 56. 4. Shavkat Mirziyoyev oila va baxt haqida\\www.gazeta.uz.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.