•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article analyzes the philosophical prospects for the development of complex relations between states and peoples in terms of ensuring the sustainability and tolerance of social projects, interests and values.

First Page

109

Last Page

114

References

[1].Moiseev.N.I. Ekologiya , nravstvennost’ i politika. Voprosi filosofii. – 1989. – №5. – S. 12. [2]. Krishtop L. Rechь o prakticheskoy filosofii kitaytsev (1721) «K voprosu izgnaniya X.Volfa iz Galle» // Voprosi filosofii. – 2017. – №3. – S. 140-143 [3]. M.Bexbudiy. Bayoni xaqiqat.// Ulug’ Turkiston. 1917 yil. 12-iyun. [4]. Kapto.A. Ot kulturi voyni i kulture mira, -M,2002. s.153. [5].O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assam¬bleya¬sining 72-sessiyasida so’zlagan nutqi // Xalq so’zi. 2017, 20 sentyabrь. [6]. Lapin.N.I. Fundamentalnie tsennosti tsivilizatsionnogo vibora v XXI veke // Voprosi filosofii. – 2015. – №4. – S. 6. [7]. Styopin.V.S. Filosofskaya antropologiya i filosofiya kulturi. – M. 2014. – S. 490-491

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS