•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Development of modern bio-technologies, nano-sciences, nano-technologies, etc., that the basis of these studies is its information technology, computer modelling whose epistemological basis is an interdisciplinary approach. An interdisciplinary approach in modern society is the driving force for the development of not only scientific but also practical problems.

First Page

104

Last Page

109

References

1. Budanov V. Metodologiya i printsipi sinergetiki // Filosofiya osnovi, 2006. №1(3), -S.155. 2. Kiyashenko L. Fenomen transdistsiplinarnosti – opit filosofskogo analiza. - Santabka, Filosofija. 2006. T.14. №2. 1SSw 1822-430xprint/1822-4318 online, p.12. 3. Knigin A.N. Mejdistsiplinarnostь: osnovnaya probleme // Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo universiteta, 2008. №3(4), -S.17-18. 4. Knyazeva Ye.N. Transdistsiplinarnie strategii issledovaniy //Vestnik TGPU (TSPU Bulletin), 2011. 10(112), -S.193-201. 5. Mayntser K. Slojnosistemnoe mishlenie. Materiya. Razum. CHelovechestvo. Novoy sintez. – M., 2008. –S.305. 6.Metodologicheskie problemi distsiplinarnix i mejdistsiplinarnix issledovaniy v sotsialno-gumanitarnix naukax. – Sankt-Peterburg, 2010. –S.16. 7. Soshenko I.I. Mejdistsiplinarnыy xarakter ponyatiya innovatsiya // Vestnik TGPU (TSPU Bulletin), 2013. 13(141). S.136-144. 8. Xaken G. Sinergetika: uchenie o vzaimodeystvii. – Moskva-Ijevsk, 2003. –S.232. 9. Shostka V.I. Metodologiya sovremennoy nauki i problema formirovaniya mejdistsiplinarnogo podxoda Voprosi duxovnoy kulturi filosofskie nauki, -S.39. 10. Moren E. Metod. Priroda. Prirodi. – M.: Progress-Traditsii, 2005. -S.457.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.