•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article outlines the importance of decrees and decisions in the field of tourism development and explains the potential of tourism as a perspective network of high income for today’s national economy. There are specific proposals and comments on the issues of raising the contribution of tourism to the development of Uzbekistan’s economy, promotion of historical and cultural values, as well as filling foreign reserves and ways to overcome them.

First Page

97

Last Page

102

References

1. Ivan Alekseevich Bunin (1970-1953) – voronejlik yozuvchi va shoir, Nobel mukofot sovrindori. Rossiya bo’ylab, keyinchalik Italiya, Turkiya, Falastin, Misr, Aljir, Tunis va Afrika mamlakatlariga sayohat qilgan. 2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirzieyovning Oliy Majlisga MUROJAATNOMASI. 2017 yil 22 dekabr. – T.: O’zbekiston, 2017. 67-bet. 3. Ibn Battuta. Sayohatnoma (Tuhfat un-nuzzor fi g’aroyib ul-amsor va ajoyib ul-asfor) / Mas’ul muharrir va muqaddima muallifi N.Ibrohimov. – T.: SHarq, 2012. 4. Rui Gonsales de Klavixo. Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi. Tarjimon O.Tog’aev. – T.: O’zbekiston, 2010. 5. Mirzieyov SH. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilda mo’njallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza. 2017 yil 14 yanvarь. – T.: O’zbekiston, 2016. 38-bet. 6. Mirzieyov SH. Ta’lim va ma’rifat – tinchlik va bunyodkorlik sari yo’l. Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutq. 2016 yil 18 oktyabrь / Mirzieyov SH. Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz. 1-jild. – T.: O’zbekiston, 2018. 30-bet. 7. Mirzieyov SH. Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag’ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo’shma majlisidagi nutq. – T.: O’zbekiston, 2017. 24-bet.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.