•  
  •  
 

Karakalpak Scientific Journal

Abstract

Industrial parks, technopolises, and industrial areas are the important mechanisms for solving the problems related to the development of small and medium enterprises, employment, and technological development of industry in all countries. Currently, there are 400 industrial parks in the United States and China, 200 in Germany, 262 in Turkey, and about 200 in Vietnam. These areas play a key role in the formation of a modern technological base of production, the introduction of innovations in production processes, and the creation of high-capacity products and services.

First Page

53

Last Page

61

References

[1] Uzbekiston Respublikasi Prezidentining Qoraqalpog’iston Respublikasida kichik sanoat zonalarini barpo etish to’grisida 06.03.2018 yildagi PK-3588-sonli qarori

[2] Uzbekiston Respublikasi Prezidentining Samarkand viloyatida kichik sanoat zonalarini barpo etish tugrisida 2018 yil 16 martdagi PK-3607-sonli qarori

[3] Uzbekiston Respublikasi Prezidentining Surkhandaryo viloyatida kichik sanoat zonalarini barpo etish tugrisida 2018 yil 29 martdagi PK-3636-sonli qarori

[4] Uzbekiston Respublikasi Prezidentining Kashkadaryo viloyatida kichik sanoat zonalarini barpo etish tugrisida 2018 yil 16 martdagi PK-3635-sonli qarori

[5] Uzbekiston Respublikasi Prezidentining“ Navoii viloyatida kichik sanoat zonalarini barpo etishtugrisida”gi 2018 yil 5 iyundagi PK-3774-sonli qarori.

[6] Uzbekiston Respublikasi Prezidentining “Namangan viloyatida kichik sanoat zonalarini barpo etish tugrisida”gi 2018 yil 2 iyuldagi PK-3726-sonli qarori.

[7] Uzbekiston Respublikasi Prezidentining “Syrdaryo viloyatida kichik sanoat zonalarini barpo etish tugrisida”gi 2017 yil 10 avgusttagi PK-3194-sonli qarori.

[8] Uzbekiston Respublikasi Prezidentining “Toshkent shakhrida kichik sanoat zonalarini barpo etish tugrisida”gi 2018 yil 21 dekabr PK-5600-sonli qarori.

[9] Kichik sanoat zonalarini barpo etish va ularning faoliyatini tashkil kilish tartibi tugrisidagi Nizom, Uzbekiston Respublikasi Vazirlar Makhkamasining 2014 yil 31 dekabrdagi 378-sonli qarori.

[10] Belenov O.N., Smol'yaninova T.YU., Shurchkova YU.V. Industrial'nyye parki: sushchnost' i osnovnyye kharakteristiki // Regional'naya ekonomika i upravleniye. Elektronnyy nauchnyy zhurnal. 2013. № 1 (33). S. 66-76.

[11] Berkovich M.I., Antipina N.I. Osobennosti i klassifikatsiya industrial'nykh parkov: regional'nyy aspekt // Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. Seriya “Ekonomicheskiye nauki”, 2013.- № 1(3). – S. 25-28.

[12] Gafurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iktisodiy mekhanizmlarini takomillashtirish. Monografiya. – Toshkent: Moliya, 2016 yil. 208-bet.

[13] Gulomov S.S. Tadbirkorlik va kichik biznes – T.: Sharkˌ, 2002.-183-b.

[14] Dmitriyeva.O.A. Klastery – odin iz putey razvitiya malogo biznesa [Tekst] / O.V.Dmitriyeva // Ekonogmicheskiy zhurnal, 2012. - № 3. – Tom 27. – S. 50-58.

[15] Kuznetsov V. P., Kuznetsova S. N., Lapayev D. N. Teoreticheskiye aspekty razvitiya organizatsionno-ekonomicheskogo mekhanizma formirovaniya promyshlennykh parkov – Kazan': izd-vo “Poznaniye” Instituta ekonomiki, upravleniya i prava. 2014. 148 s.

[16] Koloshin.A., Razgulyayev.K., Timofeyev.YU., Rusinov.V. Analiz zarubezhnogo opyta povysheniya otraslevoy, regional'noy konkurentospo-sobnosti na osnove razvitiya klasterov. http://politanaliz.ru/articles_695.html.

[17] Smol'yaninova.T.YU. Industral'nyye parki v regional'noy ekonomike: mekhantzm sozdaniya, perspektivy razvitiya, Avtoreferat dissertatsii, Voronezh, 2015.www.sciense.vsu.ru/dissertation/Авто реферат - Смольянинова Т.Ю. pdf.

[18] Sotsial'no-ekonomicheskoye polozheniye Respubliki Uzbekistan, Gosudarstvennyy Komitet Respubliki Uzbekistan, T.: 2018g, 2019g.

[19] Tulaganov А.Kh. Sanoatni khududiy tashkil etishvarivojlantirishomillari. Iktisodiy usish va iktisodiyotni muvozanatli rivojlantirishning mukhim omillari. Respublika ilmiy-amaliy konferenciyasi materiallari tuplami. – Toshkent. 2011. – 500-b.

[20] FattoevI.I., MavlyanovKh.N. Sanoat ekologiyasi. Uslubiy kullanma. –Bukhoro: Ziyo – Rizograf, 2006. – 172-b.

[21] YuldashevR. Kichik sanoat zonalariiktisodiy tarakkiyotva khalyk turmushfarovonligining mukhimvositsidir. “Khalkharo moliya va khisob” ilmiy electron jurnali. № 4-avgust, 2017 yil.

[22] www.ySIZb.uz/uz/ “Yakkasaroy kichik sanoat zonasi”. Uzbekistonning Bukhoro viloyatida kichik sanoat zonalarini tashkiletish.

[23] https://uztag.info/uz/Uzbekistonning-bukhoro-viloyatida-kichiksanoatzonalarinitashkiletish/

[24] www.biznes-daily.uz/uz/51334-kichik-sanoat-zonasi-imkon

[25] Porte.M.E. On competition. Cambridge. MA: A Harvard Business Review Book. 1998.

[26] Zoitovich, K. K., Tursunbaevna, M. A., Ugli, A. B. M., & Tursinbaevich, A. R. (2020). Factors of increasing investment attractiveness in agriculture. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(7 Special Issue), 18-24. doi:10.5373/JARDCS/V12SP7/20202077

[27] Durmanov, A., Bayjanov, S., Khodjimukhamedova, S., Nurimbetov, T., Eshev, A., & Shanasirova, N. (2020). Issues of accounting for organizational and economic mechanisms in greenhouse activities. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(7 Special Issue), 114-126. doi:10.5373/JARDCS/V12SP7/20202089

[28] Alimov, A., Adilchaev, R., Oteev, U., Adilchaev, B., & Temirkhanov, A. (2020). Innovative approach to clustering in tourism (in example EU countries). Journal of Critical Reviews, 7(2), 781-786. doi:10.31838/jcr.07.02.143

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.