•  
 •  
 

Karakalpak Scientific Journal

Abstract

 1. www.quantumphysics.iop.org
 2. М. Planck. Verhandl. Dtsch. phys. Ges., 1900, 2, 237-245. М. Planck. Ann. Phys., 1901, 4, 553-563.
 3. M. Planck, Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum, ibid., 237-245 (1900)/
 4. M. Planck. Uber des Gesetz der Energieverteilung im Normalspektrum, Ann. d.Phys. 4, 553—563 (1901).
 5. Maks Plank. 1858-1958: Sb. k stoletiyu so dnya rozhdeniya Maksa Planka / Pod red. A. F. Ioffe i A. T. Grigor'yana. M.: Izd-vo AN SSSR, 1958. 276 p.
 6. L. Boltzmann. Populare Schriften. Leipzig 1905, p. 227.
 7. M.Plank. Vvedeniye v teoreticheskuyu fiziku. Chast' pyataya. Teoriya teploty. Ob"yedinennoye nauchno-tekhnicheskoye izdatel'stvo NKTP SSSR. Glavnaya redaktsiya obshchetekhnicheskoy literatury i nomografii. Moskva-Leningrad. 1935. 228 p.
 8. M.Djoraev. Methods of teaching physics (General issues), textbook. Tashkent “Abu Press-Consult” -2015. P.107
 9. Navikov A.M. Metodologiya obrazovaniya. Izdaniye vtoroye. – M.: «EGVES», 2006.-488 s. ISBN 5-85449-127-6.
 10. Tarasov L.V. Vvedeniye v kvantovuyu optiku: Uchebnoye posobiye. Izd. 2-ye.-M.: Izdatel'stvo LKO, 2008.-304 p.
 11. Kamalov A. B., Ashirbekova S. U., Khojanazarova R. M.. (2020, April). The role of virtual laboratory simulation works in teaching physics. In Physical-mathematical and technological education: problems and prospects of development. Materials of the V International Scientific and Methodological Conference, Moscow, March 4-7, 2019. p. 373

First Page

1

Last Page

8

References

 1. www.quantumphysics.iop.org
 2. М. Planck. Verhandl. Dtsch. phys. Ges., 1900, 2, 237-245. М. Planck. Ann. Phys., 1901, 4, 553-563.
 3. M. Planck, Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum, ibid., 237-245 (1900)/
 4. M. Planck. Uber des Gesetz der Energieverteilung im Normalspektrum, Ann. d.Phys. 4, 553—563 (1901).
 5. Maks Plank. 1858-1958: Sb. k stoletiyu so dnya rozhdeniya Maksa Planka / Pod red. A. F. Ioffe i A. T. Grigor'yana. M.: Izd-vo AN SSSR, 1958. 276 p.
 6. L. Boltzmann. Populare Schriften. Leipzig 1905, p. 227.
 7. M.Plank. Vvedeniye v teoreticheskuyu fiziku. Chast' pyataya. Teoriya teploty. Ob"yedinennoye nauchno-tekhnicheskoye izdatel'stvo NKTP SSSR. Glavnaya redaktsiya obshchetekhnicheskoy literatury i nomografii. Moskva-Leningrad. 1935. 228 p.
 8. M.Djoraev. Methods of teaching physics (General issues), textbook. Tashkent “Abu Press-Consult” -2015. P.107
 9. Navikov A.M. Metodologiya obrazovaniya. Izdaniye vtoroye. – M.: «EGVES», 2006.-488 s. ISBN 5-85449-127-6.
 10. Tarasov L.V. Vvedeniye v kvantovuyu optiku: Uchebnoye posobiye. Izd. 2-ye.-M.: Izdatel'stvo LKO, 2008.-304 p.
 11. Kamalov A. B., Ashirbekova S. U., Khojanazarova R. M.. (2020, April). The role of virtual laboratory simulation works in teaching physics. In Physical-mathematical and technological education: problems and prospects of development. Materials of the V International Scientific and Methodological Conference, Moscow, March 4-7, 2019. p. 373

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.