•  
  •  
 

Karakalpak Scientific Journal

Abstract

The article proposes a system of continuous supply of raw cotton in continuous spinning technology and methods of maximizing the preservation of the natural properties of the fiber and obtaining high-quality yarn.

First Page

17

Last Page

22

References

1. Postanovleniye Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan ot 22 iyunya 2020 goda № 397 "O merax po dalьneyshemu razvitiyu xlopkovogo i tekstil’nogo proizvodstva".

2. Abdul Salaam A Bagwan* and Kailas Jadhav. Card Setting: A Factor for Controlling Sliver Quality and Yarn. Journal of Textile Science & Engineering. 2016, 6:2. DOI: 10.4172/2165-8064.1000246

3. F.F. Raxmatullinov. i.dr. Rassortirovka volokon po stepeni zrelosti i yeye vliyaniye na pokazateli kachestva pryaji. Izvestiya vysshix uchebnyx zavedeniy. Texnologiya tekstil’noy promyshlennosti. № 6 (384) 2019g.

4. Otchet laboratornyx ispytaniy polfabrikatov i pryaji predpriyatiya OOO «Nukus Textile» 2020g.

5. Godovoy otchet predpriyatiya OOO “Bo’ston Cluster” 2020g.

6. R.T.Kaldybayev i.dr.Vilyaniye pokazateley vlajnosti xlopka-syrtsa na kachestvennyye pokazateli xlopkovogo volokna i pryaji. Izvestiya vysshix uchebnix zavedeniy. Texnologiya tekstil’noy promyshlennosti. Izdaniye Ivanovskoy gosudarstvennoy tekstil’noy akademii.№1 2019g.

7. Paluanov B, Pirmatov A. Efficient organization of harvesting and processing of cotton seeds. Universum: texnicheskiye nauki № 3 (84) 2021g.

8. Md. Rafiqul Islam, Suza Ahmed, Md. Abubakar Siddik, Sadik M. Ashique. Analysis of Cotton Yarn Properties Spun on Aerodynamic Compact and Open-End Rotor Spinning. Journal of Textile Science and Technology Vol.7 No.1, February 10, 2021. DOI: 10.4236/jtst.2021.71003.

9. T.A.Ochilov. i.dr. Problemy soxraneniya prirodnyx svoystv volokna pri xranenii xlopka-syrtsa v buntax. Izvestiya vysshix uchebnyx zavedenii. Texnologiya tekstil’noy promyshlennosti. Izdaniye Ivanovskoy gosudarstvennoy tekstil’noy akademii. №1.2003 g. St.32-34.

10. Muxtarov, J.R. (2019) "Toyllangan paxta tolasi sifat ko‘rsatkichlarining toy qismlari bo‘yicha o‘zgarishi," Textile Journal of Uzbekistan: Vol. 1 : No. 1 , Article

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.