•  
  •  
 

Karakalpak Scientific Journal

Abstract

In this study, the variability and determination of genetic traits for winter legume crop varieties the Vostok-55 (Pisum arvense L) and Mirzachul-1 (Vicia villoza Roth L) were investigated under moderate saline soil condition. Results show that the weight of the bean was marked as variable and highly deterministic, and the height of the plants was the most stable. The selection of plants based on these traits is the most effective way of salinity. Both variety the forage pea Vostok-55 and vetch Mirzachul-1 is highly recommended as a sideration and forage crop in saline lands.

First Page

55

Last Page

60

References

1. Orsik L.S., Ryabov V.G., Shpakov A.S., Novoselov Yu.K., Rudoman V.V. Sostoyanie i osnovny`e parametry` razvitiya polevogo kormoproizvodstva v Rossijskoj Federacii. // Zh. Kormoproizvodstvo № 11. 2007–,. – S. 2-6.

2. Novoselov Yu.K., Shpakov A.S., Rudoman V.V. Sostoyanie i e`konomicheskie aspekty` razvitiya polevogo kormoproizvodstva v Rossijskoj Federacii. – M.: FGNU «Rosinformagrotex», 2004. – 136 s.

3. Laxanov A.P., Paraxin N.V. Vika moxnataya (Vicia villosa Roth) v Evropejskoj chasti Rossii. Orel.: Izd-vo Orel GAU, 2002. – 344 s.

4.Korenev G.V., Zhitin Yu.I. Vliyanie norm poseva i udobrenij na urozhajnost` semyan viki: Sovershenstvovanie texnologij vozdely`vaniya texnicheskix i kormovy`x kul`tur v Central`no-Chernozemnoj zone // Sb. nauch. tr. / Voronezh. s.-x. institut. – Voronezh, 1991. – S. 72-80.

5. Paraxin N.V., Zolotaryov V.N., Laxanov., P.,Tyurin Yu.S. Vika moxnataya (VICIA VILLOSA ROTH.) v kormoproizvodstve Rossii . Orel: Izd-vo Orel GAU, 2010. – 508 s.

6. Stroganov B.P. Fiziologicheskoe osnovy` soleustojchivosti rastenij. M., 1962. –S. 64-66.

7. Rozenczvet O.A., Nesterov V. N., Bogdanova E. S. Strukturny`e i fiziologo-bioximicheskie aspekty` soleustojchivosti galofitov.Tol`yatti. 2017. T.64, № 4,g.,S.251-265.

8. Shishlyannikova L.M. Matematicheskoe soprovozhdenie nauchnoj raboty` s pomoshh`yu statisticheskogo paketa SPSS for Windows 11.5.0 // Uchebno-metodicheskoe posobie M., 2005.S.-107.

8.L.M. Shishlyannikova. Matematicheskoe soprovozhdenie nauchnoj raboty` s pomoshh`yu statisticheskogo paketa SPSS for Windows 11.5.0 // Uchebno-metodicheskoe posobie M., 2005.S.-107.

9. Rostova. N.S. Korrelyacii: struktura i izmenchivost` // SPb.: Izd-vo S.-Peterb.un-ta, 2002. T.94.S.-308s.

10. Trofimov I.T., Tolstov M.V., By`strov A.V., Poryadin V.V. Vika moxnataya-cennaya kormovaya kul`tura dlya kisly`x i shhelochny`x pochv. Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo universiteta. № 8(70). 2010. S.9-12.

11.Lapina L.P., Sagalova T.V, Strogonov B.P. Lokalizaciya xlora u glikofitov i galofitov pri zasolenii // Fiziologiya rastenij. –Moskva, 1980. -№2 (27). –S. 278-286

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.