•  
  •  
 

Karakalpak Scientific Journal

Abstract

The properties of surfactants of anionic polyelectrolytes are investigated depending on the nature of the medium, conformational states neutralized by organic bases, differing in the length of the hydrocarbon radical. The concept of the role of the state of macromolecules in solution in the indicated processes has been developed. The anionic carboxyl-containing polyelectrolytes synthesized on the basis of methacrylic acid differed not only in the length of the hydrocarbon radical of the organic base - counterion, but also in their branching. The relationship between the state of polyelectrolyte macromolecules in solution and their ability to regulate the properties of natural dispersed systems has been studied.

First Page

36

Last Page

44

References

1. Tenford Ch. Physical chemistry of polymers. Moscow, Chemistry 1965

2. Bara A.A. Polymer containing dispersed systems Kiev, Naukova Dumka, 1988

3. Khamraev S.S., Akhmedov K.S. Fuks G.I. // Colloid Journal. 1979.T.41. From 308.

4. Khamraev S.S., Dzhumamuratova M.Sh. "Influence of organic counterions on the comformation state of molecules." Moscow, "Colloid Journal", 2004 - Volume 66, No. 5 - P.688-692

5. Djumamuratova M.Sh., Ahmedov K.S. The role of counter ions in display of flocculation and structure - forming effect of some water soluble polielectrolyter. First International Chemistry Conference, 2004 26-30 August. Pakistan. 2004 No. 1 R - 73-74

6. Sharipova A.I., Khamraev S.S. The role of the sizes of macromolecules of polyelectrolytes obtained on the basis of maleic acid. Uzbek chemical journal. No. 1, 2008, p - 23-30

7. Workshop on colloidal chemistry / Ed. Lavrova S.I. M .: Higher school. 1983

8. Djumanova, Ziyada Dr; Ettibaeva, Lolaxan; Abduraxmonova, Ugilay; and Khalmuratova, Zulfiya (2020) "SYNTHESIS OF SUPRAMOLECULAR COMPLEX L– (-) – MENTHOL," Karakalpak Scientific Journal: Vol. 3 : Iss. 2 , Article 1. Available at: https://uzjournals.edu.uz/karsu/vol3/iss2/1

9. Shapulatov, U., Allaniyazova, M. K., Khozhiboboeva, S. K., & Kushiev, K. (2020). Influence of the glycirrizin acid complex on fungal diseases of winter wheat. Karakalpak Scientific Journal, 3(1), 86-95.

10. Namozov, O. M. (2018). Glycyrrhizic acid and its production. Karakalpak Scientific Journal, 2(2), 29-33.

11. Sidikov I., Yakubova N., Usmanov K., Kazakhbayev S. (2020) FUZZY SYNERGETIC CONTROL NONLINEAR DYNAMIC OBJECTS, Karakalpak Scientific Journal, Vol. 3, Iss. 2, Article 2. https://uzjournals.edu.uz/karsu/vol3/iss2/2

12. Wang, Wei; Samat, Alim; and Abuduwaili, Jilili. (2020) Long-term variations (2001-2016) of satellite-based PM2.5 concentrations and its determinants in Xinjiang, northwest of China. Karakalpak Scientific Journal: Vol. 3: Iss. 1, Article 25. Available at: https://uzjournals.edu.uz/karsu/vol3/iss1/25

13. Nabiev, A. A., Namazov, SH. S., Seytnazarov, A. R., Reymov, A. M., Beglov, B. M., & Ayymbetov, M. J. (2017). Izvestkovo-ammiachnaya selitra i eyo primenenie v sel’skoxozyaystvennom proizvodstve. Universum: texnicheskie nauki, (6 (39)).

14. Erkaeva, N. A., Kaipbergenov, A. T., Erkaev, A. U., Reymov, A. M., & Tolipova, X. S. (2020). Issledovanie vliyaniya sodoproduktov na funksional’nye pokazateli sinteticheskogo moyuщego sredstva. In Texnicheskie nauki: problemy i resheniya (pp. 84-88).

15. Reymov, A M. (2019) "STUDY OF THE PROCESS OF PRODUCTION OF LIQUID NITROGEN FERTILIZERS," Karakalpak Scientific Journal: Vol. 2 : Iss. 1 , Article 6.

16. Djumanova, Z., Pirniyazov, A., Kalbaev, S. and Matekeeva, A., 2018. HYDROGENOLYSIS OF THE G. GLABRA LIGNIN. Karakalpak Scientific Journal, 2(2), pp.34-37.

17. Kurbaniyazova, R. K. (2017). POLITIChESKIE USTANOVKI V STRUKTURE POLITIChESKOGO MENTALITETA. Internauka, (10-2), 60-63.

18. Ismailova, G. O., Uzaxbergenov, A. A., & Uzakbergenova, Z. D. (2016). Xarakter raspada molekul i ocenka vozmozhny`x putej fragmentacii stroeniya geterociklicheskix proizvodny`x xalkonov s pomoshh`yu mass-spektrometricheskogo analiza. Al`manax sovremennoj nauki i obrazovaniya, (2), 48-54.

19. Turemuratov, Sh. N., Nury`mbetov, B. Ch., & Ady`lov, D. K. (2000). Sintez i issledovaniya izvestkovo-belitovogo vyazhushhego na osnove mergelya Akburlinskogo mestorozhdeniya. Nauka i obrazovanie Yuzhnogo Kazaxstana, (11), 223.

20. Allamuratova, A. Zh., E`rkaev, A. U., & Rejmov, A. M. (2016). Rentgenograficheskie issledovanie fazovogo sostava fosforsoderzhashhix udobrenij iz azotnokislotnoj vy`tyazhki fosforitov central`ny`x ky`zy`lkumov. Ximiya i ximicheskaya texnologiya, (3), 9-12.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.