•  
  •  
 

Karakalpak Scientific Journal

Issue 2

Articles

PDF

FUZZY SYNERGETIC CONTROL NONLINEAR DYNAMIC OBJECTS
Isomiddin Sidikov, Noilakhon Yakubova, Komil Usmanov, and Saparbay Kazakhbayev

PDF

SYNTHESIS OF SUPRAMOLECULAR COMPLEX L– (-) – MENTHOL
Ziyada Djumanova Dr, Lolaxan Ettibaeva, Ugilay Abduraxmonova, and Zulfiya Khalmuratova