•  
  •  
 

Karakalpak Scientific Journal

Abstract

The article deals with the construction of an object quality assessment algorithm and software architecture in designing the development of elearning resources, successfully integrated into the system of education, the requirements for designing e-learning resources (ELR), and the features of automated learning systems effectively used in educational institutions - and from the point of view of developing the software quality assurance tool. As a result, the ELR Quality Assessment Algorithm and software development toolkit have been developed.

First Page

38

Last Page

43

DOI

ISSN 2181-9203

References

1. OO‘MTV 2016 yil 30 dekabrdagi «Oliy ta’lim muassasalarida elektron ta’lim tizimiga o‘quv uslubiy majmualarni kiritishni tashkillashtirish to‘g‘risida»gi 526-sonli buyrug‘i 2. Nishanov A.X., Samandarov B.S. Avtomatlashgan ta’lim beruvchi tizimlar hodisalar bayonnomasi ob’ektlarini sinflashtirishning dinamik algoritmi. // Vestnik TUIT. – Tashkent, 2016. - №4(40). – S. 63-71. 3. Samandarov B.S. Xasanov U.A. Metod «iskusstvennыe ob’ektы» pri reshenii zadachi klassifikatsii ob’ektov protokola sobitiy – log. // Vestnik KKO AN RUz. Nukus, 2017. – №1. – S. 63-71. 4. Fazilov SH.X., Nishanov A.X., Mamatov N.S. Metodi i algoritmы vыbora informativnix priznakov na osnove evristicheskix kriteriev informativnosti. Tashkent: «Fan va texnologiya». 2017g. -132s. 5. Fauler M. Arxitektura korporativnix programmnыx prilojeniy.: Per. s angl. — M.: Izdatelskiy dom "Vilyame", 2006. — 544 s. 6. Osipov I. V., Nikulchev E., Volinsky A. A., Prasikova A. Y. Study of Gamification Effectiveness in Online eLearning Systems // International Journal of Advanced Computer Science and Applications, vol 6, No 2. 2015: pp. 71–77 7. Bubnov G. G., Plujnik E. V., Soldatkin V. I. Kriterii otsenki kachestva v sisteme elektronnogo obucheniya // Cloud of Science. T. 2. № 4. 2015. S. 530-543. 8. Malinov M.B. Razrabotka sistemi pokazateley dlya monitoringa vuzov v oblasti elektronnogo obucheniya i distansionnыx obrazovatelnix texnologiy / M.B. Malinov, S.P. Mochalov, V.S. Tretyakov, L.A. Ermakova, L.D. Pavlova, O.A. Kondratova // Otkrыtoe i distansionnoe obrazovanie. – 2013. – № 4 (52). – S. 1013. 9. Lebedeva M.B. Distansionnыe obrazovatelnie texnologii: proektirovanie i realizatsiya uchebnix kursov // SPb.: BXV-Peterburg, 2010 - 336 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.