•  
  •  
 

Karakalpak Scientific Journal

Abstract

In the article coarsed the results of analysis allocation of biogen elements in hydrous ecosystem of Aral sea as a method of main component. The conducted analysis show that in the whole the studied system of characteristic condition and allocation of biogen elements in the investigated hydrous obgect do not discern with its stability correlation vocoder connections, in separate parts of research correlation vocoder connections among studied datas fail or are even not absent.

First Page

3

Last Page

7

DOI

ISSN 2181-9203

References

1. Abdirov CH.A., Konstantinova L.G., i dr. Kachestvo poverxnostnix vod nizovev Amudari v usloviyax antropogennogo preobrazovaniya presnovodnogo stoka. – Tashkent FAN. –1996 - 325. 2. Andrukovich K.M. Primenenie metoda glavnыx komponent v prakticheskix issledovaniyax. Vip. 36, -M. MGU. – 1973. -124c. 3. Atanazarov K.M. Ekologicheskaya rol biogennix elementov poverxnostnыx vod nizovev Amudari v usloviyax antropogennogo pressa: Avtoref, …kand. biol. nauk. - Tashkent , 1999 – 23s. 4. Dubrov.A.M.- Statistika.-1978.-136.s. 5. Eshimbaev.D. Gidroximicheskoe sostoyanie vodoemov Karakalpakii v usloviyax vodoxozyaystvennix meropriyatiy v basseyne Amudari. – Tashkent. FAN, 197588s. 6. Konstantinova.L.G. Evtrofiya ozer nizovev Amudari. // Aral-nadejda moya. – Nukus. Karakalpakstan, 1987.-S. 86-92. 7. Leonov.A.V., Berdavseva.L.B. Chsenka protsessov razlojeniya organicheskogo vechestva po kineticheskim parametram BPK // Vodnie resursi.- 1986.-№4-s. 111127. 8.Maksimova.M.P. Primenenie metoda gavnix komponent v ekosistemnix issledovaniyax Belogo mopya // Vodnie resursi.- 1986.- №3-s. 106-112. 9. Matsapaeva.I.V., Mambetullaeva.S.M., Konstantinova.L.G. Issledovanie transformatsii soedineniy fosfora v ozere SHegekul s ispolzovaniem imitatsionnoy matematicheskoy modeli. // Vesnik KKO ANRUz.-2000.-№1.-S.56-57. 10. Rossolimo.L.L. Izmenenie limnicheskix sistem pod vozdeystviem antropogennogo faktora.- L. Nauka.- 1977.- 144 s. 11. Skopinsev.B.A., Bikbulatova.E.M. Ispolzovanie metoda glavnix komponent v ekologii morskogo fitoplanktona (obzor) // Ekologiya morya. Vыp.13.- Kiev.- Nauk. Dumka.- 1983.- S.65-71. 12. Unifitsirovannie metodi analiza vod / Pod red Lure YU.YU.- M.- Ximiya.- 1971375 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.