•  
  •  
 

Karakalpak Scientific Journal

Editor-in-Chief

A.Reymov, Karakalpak State University

Associate Editors

Sh.A.Ayupov, Mathematic Institute named after V.I.Romanovski

M. Bakhadirkhanov, National University of Uzbekistan

Prof. S.Karazhanov, Norway Energy Technology Institute

Prof. P.Zavyalov, Moscow Institute of Oceanology

Assistant Editor

I.Turdimambetov, Karakalpak State University

Editorial Board

K.Kudaybergenov, Karakalpak State University

F.Sukochev, University of New South Wales (UNSW) Australia

A.Sadullaev, National University of Uzbekistan

M. Aripov, National University of Uzbekistan

A.Jalili, University of Chinese Academy of Sciences

Sh.Namazov, Institute of general and inorganic chemistry of Uzbek Academy of Sciences

O.Dormeshkin, Belarusian State Technological University

B.Jollibekov, Karakalpak State University

K.Ismailov, Karakalpak State University

A.Seytnazarov, Institute of general and inorganic chemistry of the Uzbek Academy of sciences

S.Mambetullaeva, Karakalpak State University

A.Matchanov, Karakalpak State University

L.Saribaev, Karakalpak State University

K.Tojibaev, Uzbek Academy of Sciences

A.Pirniyazov, Karakalpak State University

A.Alimov, Karakalpak State University