•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article analyzes the theoretical views on the economic category “employment of the population”. The basic models of state and regional regulation of employment in foreign countries are studied. Recommendations are given on the use of foreign experience in regulating employment in our country.

References

1. O'zbekiston Respublikasi "aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi Qonuni. (yangi tahrirda). –T., 1998. 4-10 b. 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 24 maydagi "bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2017 y., 21(781)-son. 3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF -4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son. 4. Mirziyoev Sh.M. 2019 yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqida Oliy Majlisga murojaatnoma. 2018 yil 28-dekabr. http: // www. gov.uz 5. Abduraxmonov Q.X. Mehnat iqtisodiѐti (darslik). -T.: Mehnat. - 2009. -512 b. 6. Artikova D.A. Formirovanie zanyatosti naseleniya v Respublike Uzbekistan. – T.: Fan, 2005. - 56-59 s. 7. Breev B.D. Bezrabotisa v sovremennoy Rossii. – M.: Nauka, 2005. – 272 s. 8. Belous, I. Opit stran es v sfere sosialnoy podderjki naseleniya. // Mir finansov. – 2006. – № 4. – S. 165-169. 9. Drujinina, V.V. Obespechenie sbalansirovannosti mestnogo rinka truda: zarubejniy opit. //Nauchniy Vestnik Xersonskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2014. – № 6. – S. 124-128. 10. Zaytseva, K.V. Upravlenie trudovoy zanyatostyu v usloviyax smeshannoy ekonomiki: monografiya. – Donesk: MCHP "Vik", 2003. – 294 s. 11. Kostin L.A., Zutshina G.M., Sultanova R.M. Rinok tuda i teoriya zanyatosti: Uchebnoe posobie. M.: Atiso, 1997.- 424 s. 12. Nikolskaya, G.K. Vliyanie globalizasii ekonomicheskix svyazey na sostoyanie rinka truda v SSHA. //Trud za rubejom. – 2000. – № 1. – S. 13-16. 13. Plaksya V.I. Bezrabotisa.- M.: Rags, 2004. -93 s. 14. Potapov M.A., Saliskiy A.A., Shaxmatov A.V. Ekonomika sovremennoy Azii. -M.: Mejdunarodnie otnosheniya. 2011.-264 s. 15. Pavlenkov V.A. Rinok truda. Zanyatost. Bezrabotisa. M.: MGU, 2004.- 584 s. 16. Smit A. Issledovanie o prirode i prichinax bogatstva narodov. V 2 t. M.: Nauka, 1993. -570 s. 17. Saruxanov E.R. Problemi zanyatosti v period perexoda k rinku. Spb.: Spbu. EF, 2001.-254 s. 18. Tulenkov, M.V. Organizasionno-Upravlencheskie Osnovi regulirovaniya zanyatosti v Germanii.// Byul. IPK GSZU. – 2004. – № 1. – S. 50-54. 19. Olmasov A., Vahobov A. Iqtisodiyot nazariyasi.Darslik. – T.:Iqtisod-moliya, 2014.- 424 b. 20. Chen Vey. Sovremenniy Kitay: problema zanyatosti. // Vestnik RUDN, seriya Mejdunarodnie otnosheniya, 2009, № 3. str.61-75. 21. Xolmo'minov Sh.R. Mehnat bozori rivojlanishining tahlili. Jamoaviy monografiya. T.: Fan va texnologiya. 2016.- 137 b. 22. Shuvaeva E. V. Zanyatost kak vajneyshiy element trudovix otnosheniy // Aktualnie Voprosi ekonomicheskix nauk : M ateriali mejdunarod. Nauch. konf. — Ufa : Leto, 2011. 23. Ekonomicheskaya teoriya nasionalnoy ekonomiki i mirovogo xozyaystva (Politekonomiya) : Uchebnoe posobie / pod obtsh. Red. A. G. Gryaznova. – M., 1997. 24. International Labour. URL: Organization http://www.ilo.org/global/lang-- en/index.htm

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.