•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

A new method of complex retro-forecast analysis of the balance sheet of insurance companies from the point of view of the interests of their investors, based on the Lagrange interpolation formula in the form of functional functions, as well as its theoretical and methodological basis, are proposed. The possibility of practical application of this method is based on examples of a comprehensive analysis of the balance sheets of insurance companies operating in Uzbekistan.

References

1. Allan Timmermann. Forecasting Methods in Finance. UC San Diego, Rady School of Management. March 2, 2018. https://rady.ucsd.edu/docs/faculty/ timmermann/forecasting-methods-in-finance 2. Benninga, Simon. Benninga, Simon. Financial Modeling. 4th ed. Cambridge, MA: The MIT Press, 2014. -1144 p. 3. Elaine Henry, Steve W. J. Lin, and Ya-wen Yong. entitled “The European-U.S. GAAP Gap: Amount, Type, Homogeneity, and Value Relevance of IFRS U.S. GAAP Form 20-F Reconciliations,” September 2008. 4. John J. Hampton. Financial Management of Insurance Companies Paperback - December 1, 1992. 219 pages. Publisher: Amacom Books (December 1, 1992). 5. Higgins, Robert C. Analysis for financial management/Robert C. Higgins; with Jennifer Koski and Todd Mitton. - Eleventh edition. - The McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance, and real estate, 2016 - 658 p. 6. Jiambalvo, James. Managerial Accounting.5th ed. New York: John Wiley & Sons, 2012. -544 p. 7. Mayes, Timothy R. and Todd M. Shank. Financial Analysis with Microsoft Excel. 6th ed. Cengage Learning, 2012. -528 p. 8. Principles of corporate finance / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen. - 10th ed. p. cm. - (The McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance, and real estate), 2011.- 969 р. (р.156-184). 9. Palepu, Krishna G., and Paul M. Healy. Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements. 5th ed. Cengage Learning, 2012. -336 p. 10. Sharmila S. An Empirical Study on Balance Sheet Analysis. // Proceedings of the Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (EAR 16 Turkey Conference). ISBN: 978-1-943579-44-0. Istanbul-Turkey. 15-17 December, 2016. Paper ID: 1666. 11. Senthil Kumaran. Operations Manager - Finance and Accounting, Invensis Technologies - July 2, 2015. https://www.invensis.net/blog/ finance-and-accounting/typesof-financial-forecasting-methods/ 12. Astafurova I.S. Realizasiya prognozov finansovogo sostoyaniya predpriyatiya s ispolzovaniem poetapnogo monitoringa. //Ekonomika i predprinimatelstvo, №9 (chast 1), 2015.-s.785-789. 13. Arutyunov Yu.A. Adaptasiya metodov finansovogo analiza s uchetom spesifiki kompanii. Ekonomicheskie nauki. – 2012. №3 (88). – s. 162-165. 14. Antonovich Yu.N., Kizogyan R.A. Finansovaya ustoychivost straxovoy organizasii (na Primere OAO "Straxovaya kompaniya "Soyuz").// "Ekonomika i sosium" №6 (19) 2015. s. 329-332. www.iupr.ru. 15. Vinnikova I.S. Finansoviy analiz straxovix organizasiy: Uchebnoe posobie. – N. Novgorod: VGIPU, 2010. – 112 s. 16. Jilyakov D.I., Zareskaya V.G. Finansovo-ekonomicheskiy analiz (predpriyatie, bank, Straxovaya kompaniya): Uchebnoe posobie. – M.: Knorus, 2012. – 368 s. 17. Kulikov S.V. Finansoviy analiz straxovix organizasiy: Uchebnoe posobie / S.V. Kulikov. O Rostov n/D.: Feniks, 2009. O 224 s. 18. Lapteva N.A., Laptev G.G. Dinamicheskiy Finansoviy analiz straxovix kompaniy.//Jurnal "Matematicheskie metodi v ekonomike", № 9 (1), 2011. s. 103-109. 19. Mozolkina O.A. Osobennosti finansovogo analiza deyatelnosti straxovix kompaniy./Dissertasiya k.e.n. po spesialnosti 08.00.12 , 1997. – 206 s. 20. Moskaleva E.G. Analiz ustoychivosti ekonomicheskogo rosta po dannqm buxgalterskoy otchetnosti straxovoy kompanii. //Finansi i kredit, №25, 2016.-s.55- 60. 21. Nikulina N.N., Eriashvili N.D. Straxovoy menedjment: uch. posobie. – M.: YUNITI-DATA, 2011.-703 s. 22. Ochilov I.K. Osobennosti i napravleniya finansovogo analiza v straxovix organizasiyax. //Moliya, №5-6, 2012.-s.97-103. 23. Ochilov I.K. Sug'urta tashkiloti investision faoliyatining moliyaviy tahlilini takomillashtirish masalalari. //Moliya, №2, 2013.-s.70-74. 24. Petrova V. I. Buxgalterskiy uchet, analiz i audit deyatelnosti straxovix organizasiy / V.I. Petrova, A.Yu. Petrov, G.A. Skachko. -- M.: Finansi i statistika, 2008. - 400 s. 25. Penyugalova A. V., Avedisyan N. N. Analiz finansovoy ustoychivosti straxovoy kompanii na osnove kachestvennix metodov. Jurnal. Finansovaya analitika problemi i resheniya. 36 (78) – 2011. s. 2-10 26. Rahimov D.G'. Oliy matematika. – Darslik. – T.: IQTISOD-MOLIYA, 2006, - 464 b. (216-217 betlar.). 27. Rinchino T.Yu. Analiz finansovogo sostoyaniya straxovoy organizasii./Dis. ... k.e.n. po spesialnosti 08.00.12 -- Sankt-Peterburg, 2010. – 124 s. 28. Repina K.V. Otsenka finansovogo sostoyaniya straxovoy kompanii po dannim MSFO-otchetnosti.//Jurnal "Uspexi sovremennogo estestvoznaniya", №12, 2014. s. 95- 96. 29. Reznikova E.V. Otsenka finansovoy ustoychivosti straxovix organizasiy.//"Ekonomika i sosium" №1(14) 2015. s. 342-347. www.iupr.ru 30. Samilin A.I. Metodi prognozirovaniya finansovix rezultatov // Rossiyskoe predprinimatelstvo. – 2008. – Tom 9. – № 11. – s. 44-49. 31. Uvarova A.Ya. Osnovi finansovo-ekonomicheskogo analiza deyatelnosti straxovix kompaniy: Ucheb. posobie. – Orel; Orel GTU, 2009. 109 s. 32. Xodjaeva M.X. Sug'urta faoliyati buxgalteriya hisobi va auditining hozirgi ahvoli va uni takomillashtirish yo'llari.//i.f.n. dissertasiyasi, O'zbekiston Respublikasi BMA, 2001. – 148 b. 33. Xempton D.D. Finansovoe upravlenie v straxovix kompaniyax. -- M.: Ankil, 1995 -264 s. 34. Shvesova I.N., Pashkevich M.A. Analiz i upravlenie finansovim sostoyaniem straxovoy kompanii.//"Ekonomika i sosium" №2(33) 2017. s. 8 www.iupr.ru. 35. Shirinov S.E. Sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligi va to'lov qobiliyati.//Moliya, №2, 2013.-s.75-78. 36. Shoha'zamiy Sh.Sh., Sunnatov Yu.U. Firmalar buxgalteriya balansi asosida moliyaviy xo'jalik faoliyatini tahlil qilishning yangicha yondashuvi. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 5, oktyabr, 2017 -20b. (http://interfinance.uz/en/arxiv/233-ikki5-2). 37. https://gufo.me (Bolshoy Entsiklopedicheskiy slovar) 38. http://evdemosfera.narod.ru/ist/retro/_retro.html

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.