•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Article Title

Improving the organizational and legal framework for financing investment projects in the account of syndicated loans

Abstract

This article examines the organizational and legal basis of syndicated lending in Uzbekistan for comparisons with international practice, identifies the existing problems. Formed conclusions and suggestions of the author to improve syndicated lending.

References

1. Armstrong J. The syndicated Loan Market: Dewelopments is in the North American Context.// Bank of Kanada Working Paper 2003-15, June 2003. 2. Gryaznovoy A.G. D.e.n. prof, pod redaktsiey kollektiva avtorov pod obtshey redaktsiey finansovo-kreditniy Entsiklopedicheskiy slovar, M.: "Finansi i statistika", 2002, 418, 886 s. 3. G'ozibekov D.G'. Investisyalarni moliyalashtirish masalalari .-T: Moliya nashriyoti, 2003 yil 332 bet 4. Dovgyallo M.V., Sindisirovannoe kreditovanie, -M.: Fond "Institut ekonomiki goroda", 2000-s.6. 5. C. Pass, D. Lowes, A. Pendleton, L. Chadwick. Collins Dictionary of BusinessHarper Collins Publishers, 3rd Edition, 2000.- P.430 6. Karimov N.G'. Iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida investisiyalar faoliyatining moliyalashtirishning bozor mexanizimlarini joriy etish masalalari. T "Fan va texnalogiyalari"2007 7. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2005 yil 16 iyuldagi 15/4-sonli qarori bilan tasdiqlangan "tijorat banklari tomonidan yirik investisiya loyihalarini sindikatli kreditlashni amalga oshirish tartibi to'g'risida"gi Nizom.

This document is currently not available here.

Share

COinS