•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article analyzes the state of liquidity of commercial banks, examines the domestic practice of regulating the liquidity of commercial banks. Also problems related to the regulation of liquidity of commercial banks are identified and scientific solutions to these problems have been developed.

References

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2018 yil 9 oyilik statistik Byulletini ma'lumotlari asosida muallifning hisob-kitoblari. 3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli farmoniga 1-ilova. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi//O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. - Toshkent, 2017. -№ 6 (766). - 32-b. 4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 sentyabrdagi PQ- 3270-sonli "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori www.lex.uz. 5. Kolesnikov V. I dr. Bankovskoe delo. M.: Finansi i statistika. 1995-480 s; Panova G. Kreditnaya politika kommercheskogo banka. M: MKS, 1997-464 s. Usoskin V. Sovremenniy kommercheskiy bank: upravlenie i operasii. M: Antidar, 1998-320 s; Larinova I. Upravlenie aktivami i passivami v kommercheskom banke. M: "Konsaltbankir", 2003-272 s; Lavrushin o. Bankovskoe delo. Uchebnik. 2-e izdanie. M: Finansi i statistika, 2005-672 s. 6. Jarkovskaya E.P. Bankovskie delo. Uchebnik.-M.: 2006, str. 345-346. 7. Bankovskoe delo. Uchebnik. Pod redaktsii o.I.Lavrushin, -M.:, 2005. Str. - 260. 8. Bankovsoe delo: Upravlenie i texnologii. Uchebnoe posobie dlya vuzov. Pod redaktsii A.Tavasieva. –M.:, 2001. Str. – 388. 9. Abdullaeva Sh. Pul va banklar. –T.; 2010. 10. Omonov A.A tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish masalalari. Monografiya. Fan va texnologiyalari, 43 bet. 11. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki to'g'risida"gi Qonuni, 52-modda. http://lex.uz/ 12. Markaziy bankning "tijorat banklarining likvidliligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi nizomi asosida muallif tomonidan tuzildi. 13. Markaziy bankning "tijorat banklarining likvidliligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi nizomi, 2015 yil 13 avgustda Adliya vazirligidan 2709-sonli ro'yxatdan o'tkazilgan. 14. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2018 yil statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.