•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article analyzes the introduction of excise taxes on certain types of goods produced that cause harm to the environment and the health of citizens who have a definite goal - to reduce the consumption of such products among the population, along with the problems to reduce the tax debt for this tax and studied the world experience in this proposals have been developed to increase the importance of the value-added tax and tax debt reduction in ensuring the sustainability of the country's economy.

References

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevralda "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi"gi PF-4947-sonli Farmoni. 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 iyundagi "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish kontsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5468-sonli Farmoni. 3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 26 iyundagi "Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 3802-sonli qarori. 4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 18 maydagi "maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3730-sonli qarori. 5. Mayburd E.M. Vvedenie v istoriyu ekonomicheskoy misli. Moskva: "delo», "Vita-press" nashriyotlari. 1996. – 544 b.; 6. Rikardo D. "Nachala politicheskoy ekonomii i nalogovogo oblojeniya". London. 1802. 352 b. 7. Yanjul I.I. Osnovnie nachala finansovoy nauki: Uchenie o gosudarstvennix doxodax.-M.: "Status", 2002. -555 b. 8. Perov A., Tolkushkin A. Nalogi i nalogooblojenie. Uchebnoe posobie.–M.: "Yurayt", 2012.–899s. 9. Niyazmetov I. O'zbekiston soliq tizimi: muammolar, va takomillashtirish yo'llari. Monografiya. T.; 2017. -65 b. 10. Gijsbert Bulk. Excise and other indirect taxesin. www//ey.inderect taxes.com 11. https://lenta.ru/news/2017/10/01/sin_tax/ 12. www.business.ru/news - saytidan olingan. 13. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tahlil qilingan. 14. Internet tarmog'idan olingan ma'lumot (http://fitfan.ru/nutrition). 15. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotlari. 16. Internet tarmog'idan olingan ma'lumot (http://eco.uz va med.uz). 17. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tahlil qilingan. 18. www.ria.ru - saytidan olingan. 19. Smit A (1935) Issledovanie o prirode i prichinax bogatstva narodov. - M.: Sosekgiz, T.2. - S.343. 20. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tahlil qilingan. 21. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1996 yil 9 avgustdagi "byudjet bilan hisob-kitoblar uchun xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-1504-sonli Farmoni. 22. Rossiya Federasiyasi soliq kodeksi 11-bobi. 23. Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 dekabrdagi "O'zbekiston Respublikasining 2018 yilgi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va Davlat byudjeti parametrlari to'g'risida"gi PQ-3454- sonli qarori va O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida hisob-kitob qilingan.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.