•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article presents the results of a study to identify promising areas for improving the well-being and quality of life of the population through the development of family entrepreneurship in the service sector. The focus is on the development of family entrepreneurship. In particular, the organization of the budget Mahalla to solve social problems, the procedure for the allocation of certain taxes paid by entrepreneurs to the budget Mahalla. Attention is paid to the introduction of the subject “Basics of family business” in educational institutions, the organization of “centers for home-based work and hotel business” in makhallas, the transition to the principle of self-employment, a cluster of family entrepreneurship.

References

1. O'zbekiston Respublikasining "oilaviy tadbirkorlik to'g'risida"gi qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2012 yil 16 martda qabul qilingan. Senat tomonidan 2012 yil 23 martda ma'qullangan. Oxirgi o'zgarishlar 2015 yil 26 iyunda amalga oshirilgan. 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2018 yil 7 iyun kuni "har bir oila — tadbirkor" dasturini amalga oshirish to'g'risida"gi qarori.// Xalq so'zi. 2018 yil 8 iyun. 1-2 betlar. 3. Smit A. Issledovanie o prirode i prichinax bogatstva narodov. – M.: SOS.ekgiz, 1962, -S.332. 4. Keyns Dj. Obtshaya teoriya zanyatosti prosenta i deneg. –M.: Progress. 1948, -S. 238-240. 5. Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. –M.: Misl 1982, s. 159. 6. F.Engels. Proisxojdenie Semi, chastnoy sobstvennosti i gosudarstva. – K.Marks i F.Engels. T.21.s.23-178. 7. N.Zvereva. A.V.Chayanov o razmere Semi i krestyanskogo domoxozyaystva. // Vestnik statistiki. 1991, № 7, s 47. 8. V.I.Vidyapin, G.P.Juravleva va boshqalar. Obtshaya Ekonomicheskaya teoriya (Politekonomiya). Uchebnik. M.: Promo-Media, 1995. – 608 b., 9. Uzun V. Effektivnost krupnogo i malogo biznesa v selskom xozyaystve. // Voprosi ekonomiki. 2005. №6, 109-118 b. 10. Babaeva L. Semeynoe predprinimatelstvo // Chelovek i Trud. 1993. N 9. S.82. 11. Bagdanovskiy V. Trud i zanyatost v selskom xozyaystve // Voprosi ekonomiki. 2005. № 6, 72 b. 12. Barxatova N.M. Semeyniy biznes i Semi v biznese // EKO: Ekonomika i org. prom. PR-va. - Novosibirsk, 1999.N 2. S.127. 13. Barishnikov M. Semya v institusionalnom prostranstve rossiyskogo predprinimatelstva (opit istoricheskogo issledovaniya). // Voprosi ekonomiki. 2005. №7. 14. Volkov A. Semya i domoxozyaystvo // Vestn. statistiki. 1991. N 7. S.40-46. 15. Jerebin V., Krasilnikova T. Domashnie xozyaystva v perexodnoy ekonomike//Voprosi statistiki. 1998. № 1. s.3. 16. Zvereva N.V. Ekonomicheskiy podxod v issledovaniyax Semi v sovremennix usloviyax // Vestnik MGU. Ser.6. Ekonomika. 1994. N 6. S.38. 17. Kapelyushnikov R. Zanyatost v domashnix xozyaystvax naseleniiya.//Voprosi ekonomiki. 2005. №7.99 b. 18. Razumnova I.I. Semeyniy i nadomniy biznes: opit SSHA // SSHA. Kanada: Ekonomika. Politika. Kultura.2001.N 1. S.105-118. 19. O'lmasov A. Oila iqtisodi. – T.: Mehnat, 1998. – 192 b. 20. G'ulomov S.S. Tadbirkorlik va kichik biznes. T.- 2002 y, 94 b. 21. Xusanov R. Agrar islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish. // O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi, № 6, 2003 y, 6-9 b. 22. Mamadvaliev T. Oilaviy xo'jaliklarni shakllanishi va ularni rivojlantirish. Iqtisod fanlari bo'yicha himoya qilingan dissertasiyalar haqida qisqacha ma'lumot (1992-2001 yillar). T. 2001y. 227 - B. 23. Qudratov G'.H., Pardaev M.Q., Xudoyberdiev U.X., Pardaeva O.M. Oilaviy korxona iqtisodiyoti. Monografiya. – T.: Iqtisodiyot, 2012. – 232 b. 24. Pardaev M.K., Shodieva G.M. Oila xo'jaligi iqtisodiyoti va tadbirkorligi. Samarqand, Samki, 2001 – 151 b. 25. Yuldashev Z.Yu, Malikov T.S. Moliya: uy xo'jaliklari moliyasi. O'quv qo'llanma – T.: IQTISOD MOLIYA, 2008. – 112 bet. 26. U.Xudoyberdiyev. Oila budjeti. Risola, - T.: IQTISODIYOT, 2012 – 40 b. 27. Abdullaev Yo. Makroiqtisodiy statistika: 100 savol va javob. – T.: Mehnat, 1998. – 164 b. 28. Shodieva G. Oila xo'jaligi mulki va daromadini ko'paytirish yo'llari. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertasiya. – Samarqand, 2000, - 34 b. 29. Shodieva G.M. Oila xo'jaligi farovonligini oshirishda tashkiliyiqtisodiy omillarni va servisni rivojlantirish muammolari. I.f.D. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya. – Samarqand, SamISI, 2008. – 42 b. 30. Shodieva G.M. Oila xo'jaligi farovonligini oshirish: muammolar va ularning echimlari. Monografiya. – T.: Fan, 2006. – 243 b. 31. Vaxobov A., Axmadjonov X. Xonadon moliyasi xususiyatlari. //O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi, №10, 2003, 14 b. 32. Ergashev R.X., Samieva G.T. Uy xo'jaliklarida mahsulotlar ishlab chiqarishni diversifikasiyalash orqali uning samaradorligini oshirish imkoniyatlari. // "Innovasion iqtisodiyotga o'tish sharoitida uy xo'jaliklarida tadbirkorlik faolligini oshirishning iqtisodiy va moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish". Respublika IAA to'plami. Karshi. Karmii, 2019. – 31-34 betlar. 33. Xasanov I, Eminov A. Oila daromadlarini ko'paytirish manbalari qay darajada tashkil etilyapti?//O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. - №7/8,2001, 41- 42 b. 34. Hayot kitobi: yosh oilalar uchun entsiklopedik qo'llanma. –T.: Sharq, 2011 – 272 b. 35. Pardaev M.Q., Qurbonov Z.N oila biznesi va tadbirkorligi: o'quv qo'llanma – Samarqand, SamDU, 1999. – 45 b., 36. Abdusamedov A. va boshqalar. Mustahkam oila ma'naviyati – T.: "Sanostandart", 2012 – 160 b. 37. Quvondikov Sh.O. Xizmat sohalarida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya avtoreferati, Samarqand, SamISI, 2008. – 24 b., 38. Xasanov A., Mirzaxo'jaev S. Oilada tejamkorlik sirlari. – T.: O'qituvchi 1999. 39. Mamatov A.A. Innovasion iqtisodiyotga o'tish sharoitida uy xo'jaliklarida tadbirkorlik faolligini oshirishning iqtisodiy va moliyaviy mexanizmi. // "Innovasion iqtisodiyotga o'tish sharoitida uy xo'jaliklarida tadbirkorlik faolligini oshirishning iqtisodiy va moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish". Respublika IAA to'plami. Karshi. Karmii, 2019. – 11-16 betlar. 40. Mamatov A.A. Uy xo'jaliklarining takror ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq funktsiyalar tizimi. // O'sha joyda. Karshi. Karmii, 2019. – 41-43 betlar.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.