•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article focuses on the development of the education system, as the main goal of the reforms being implemented in the Republic of Uzbekistan, as a measure of employment and welfare of the population. The scientific article provides for the improvement of the quality of education, the problems that surround it, the scientific recommendations on elimination and the necessary conclusions.

References

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947- sonli "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi" nomli farmoni. www.gov.uz sayti. 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2018 yil 28 dekabrdagi Oliy Majlisga murojaatnomasi www.gov.uz sayti. 3. Mirziyoev Sh.M. "Tanqidiy tahlil, qa'tiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T.: "O'zbekiston" NMIU, 2017. 4. Mirziyoev Sh.M. "Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016.5. O'zbekiston Respublikasi kadrlar tayyorlash milliy dasturi 29.08.1997 463- I-son qonuni www.lex.uz sayti. 6. Ta'lim Menejmenti.Jurnal.//Janubiy Koreya ta'limi boshqaruvi: kun tartibidagi muammolar. T.: 2007 yil, 1-son, 78-bet. 7. Uzluksiz ta'lim. Ilmiy - uslubiy jurnal. // Xorijiy mamlakatlarda uzluksiz ta'lim tizimi - Singapurda ta'lim// T.: 2013 yil, № 6, 122 bet. 8. www.stat.uz 9. www.ziyonet.uz

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.