•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

This article highlights the directions for the effective implementation of diversification processes in the silk industry and the task of improving the raw material sector in the context of structural changes.

References

1. Maxmudov N.M., Xomidov S.O. O'zbekiston sanoati: rivojlanish omillari, tendentsiyasi va muammolari. Monografiya. – T.: Iqtisodiyot, 2017. 163 b. 2. Isakov M., Aliev Ya. Industrial iqtisodiyot. O'quv-uslubiy majmua.- T.: Iqtisodiyot, 2017. 91 - b. 3. Sodiqov A. O'zbekistonda sanoat rivojlanishining tendentsiya va istiqbollari. "Sanoat tarmoqlarining innovasion rivojlanishi: muammo va echimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari to'plami. I jild. T.: 2013. 10 - b. 4. Nemchenko G. Diversifikasiya proizvodstva: tseli i napravleniya deyatelnosti. Problemi teorii i praktiki upravleniya. 1998. №1. S.110. 5. Emelyanovich I. Klyuch k diversifikasii ekonomiki. // Nauka i innovasii. – 2010. № 8. S.53. 6. Baumung E.V. Etapi razvitiya diversifikasii proizvodstva. Jurnal Molodoy ucheniy. 2012. №3. S.144. 7. Gorecki P.K. The Measurement of Enterprise Diversification. // The Review of Economics and Statistics. 1974. Vol. 56. No. 3. p.399. 8. Yudina M.A. Strukturnie sdvigi i IX vozdeystvie na ekonomicheskiy rost nasionalnoy ekonomiki. Avtoreferat dissertasii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskix nauk. Krasnoyarsk, 2015. 9. Marka D., MAK Gouen K. Metodologiya strukturnogo analiza i proektirovaniya: Per. s angl. M.: Dialog-mifi, 1993. S.240. 10. Kalyanov G.N. Osnovi konsaltinga pri avtomatizasii predpriyatiy i uchrejdeniy. Obzorniy kurs.- M.: Akademiya Ayti, 1988. S.82. 11. "O'zbekipaksanoat" uyushmasining ma'lumotlari.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.