•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

Currently, in the information technology society, the higher education system of the Republic of Uzbekistan has risen to a new level (to a new stage). Competitive highly qualified cadres trained in higher educational institutions have a special place in increasing (exceeding) the country's prosperity and welfare of the people. In this regard, the article presents scientific proposals for the modernization of the higher education system, their foundations and information on the expected results.

References

1. www.unesco.org 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni. – Toshkent, 2017 yil 7 fevral. Manba: http: press-servis.uz. 3. O'zbekiston Respublikasining "ta'lim to'g'risida"gi qonuni. − 1997 yil 29 avgust. Ta'lim faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar to'plami: – Toshkent. – 2007. – 35-46-b. 4. O'zbekiston Respublikasining "yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni. № 406. – Toshkent. – 2016 yil 14 sentyabr. 5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovasion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5544-sonli Farmoni. – Toshkent, 2018 yil 21 sentyabr. Manba: http: pressservis.uz. 6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli qarori. – Toshkent, 2017 yil 21 aprel. Manba: http: press-servis.uz. 7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3151-sonli qarori. – Toshkent. 2017 yil 27 iyul. –O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 30- son, 729-modda. Manba: http: press-servis.uz. 8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775-sonli qarori. – Toshkent, 2018 yil 5 iyun. Manba: http: press-servis.uz. 9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Respublika OTMlari reytingini baholash tizimini joriy etish to'g'risida"gi 371-sonli qarori // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – Toshkent. – 2013. – 1. – 10- modda. – 2012 yil 29 dekabr. Manba: www.lex.uz.10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 304-sonli qarori. – Toshkent. – 2017 yil 22 may. Manba: www.lex.uz. 11. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 841-sonli qarori. – Toshkent. – 2018 yil 20 oktyabr. Manba: www.lex.uz. 12. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining "Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi 19-2018-son buyrug'i. – Toshkent. – 2018 yil 9 avgust. Manba: www.lex.uz. 13. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining “"Oliy ta'lim muassasasi professor-o'qituvchilar tarkibining o'quv yuklamasi hamda o'quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va "ustoz-shogird" ishlarini belgilash qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 20-2018-sonli buyrug'i. – Toshkent. – 2018 yil 10 sentyabr. Manba: www.lex.uz. 14. Mirziyoev Sh.M. Jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uchun zamonaviy kadrlar kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning "Oliy ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilmfan va ishlab chiqarish integrasiyasini kengaytirish masalalari"ga bag'ishlangan yig'ilishdagi nutqi. Toshkent shahri, 2018 yil 24 oktyabr. Manba: http: press-servis.uz. 15. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2018 yil 28 dekabr. Manba: http: press-servis.uz. 16. Mirziyoev Sh.M. Asosiy maqsad – mamlakatimizda inson kapitalini rivojlantirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning "ilmfan va oliy ta'lim sohasini rivojlantirish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosiga bag'ishlangan yig'ilish"da so'zlagan nutqi. Toshkent, 2019 yil 28 may. Manba: http: press-servis.uz.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.