•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article analyzes the processes of valuation of collateral, arising from the development and financing of projects implemented in agriculture in our country, approaches to evaluation, positive results expected by commercial banks that have financed projects through collateral, and types of collateral.

References

1. Zalog zemel selskoxozyaystvennogo naznacheniya: Ilin, Aleksey Vladimirovich/ kandidat yuridicheskix nauk. Dissertasiya. – M.: 2007. – 122 s. 2. Zemelnoe pravo: Uchebnik dlya spo / B.V. Erofeev pod Nauch. Red. L.B.Bratkovskaya - 15-e izd., Per. i dop. M: Yurayt, 2019 – 496 s. 3. Ekonomika selskogo xozyaystva / N.Ya. Kovolenko, Yu.I. Agirbov, R.G. Axmetov i dr.; Pod Red. N.Ya. Kovolenko. – M.: Kolos S, 2010. – 431 s. 4. Bank kreditlari garov ta'minotini baholash amaliyotini takomillashtirish yo'llari: D. Abdikarimova iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). Dissertasiya. – N.: 2018. – 165 b. 5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi "2018 yilda qishloq xo'jaligi ekinlarini oqilona joylashtirish chora-tadbirlari va qishloq xo'jaligi mahsulotlari etishtirishning prognozlari hajmlari to'g'risida"gi 3281-sonli qarori. www.lex.uz 6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 28 fevraldagi "qishloq xo'jaligida bozor mexanizmlarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 149-sonli qarori. www.lex.uz 7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 28 fevraldagi "qishloq xo'jaligida bozor mexanizmlarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 149-son qarori. www.lex.uz 8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi "2017- 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini "faol tadbirkorlik, innovasion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi farmoni. www.lex.uz

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.