•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article discusses and summarizes the scientific theory of attracting foreign investment in the region. On foreign investment given independent author description. Throughout the region, trends in economic development have been identified through foreign investment and important characteristic features have been identified.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojatnomas // Xalq so‘zi. 2018 yil 29 dekabrь, № 271-272. 2. Vernon R. International trade and international investment in the product cycle // The quarterly journal of economics. – Harvard, 1966. – Volume 83. No.1. – pp. 190-207. 3. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. - New York: The Free Press, 1990. – 255 pp. 4. Dunning J., Narullo R. Trade, location of economic activity and the MNE: a search for an eclectic approach. // The International Allocation of Economic Activity / Edited by B.Ohlin and P.O. Hesselborn. – London: Macmillan, 1977. - pp. 395-418; 5. Bugaev V.K. Sistemnыe svoystva regiona. Regionologiya №2-2008.-S.10- 11. 6. Davыdova L. V. Ilminskaya S.V. Formirovanie strategii razvitiya investitsionnogo potensiala regiona na osnove otsenki investitsionniyx protsessov //Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika.- №1 (40).-2007.–S. 17. 7. Tumusov F.S. Investitsionniye potensial regiona: teoriya problema, praktika. 1999. - S.12. 8. Kocherin E. Investitsii: Politika i strategiya dlya SNG investitsii v Rossii №2. 2002. 9. YUdanov YU.A. Inostranniye investitsii v Rossii regionalniy aspekt. M: ME i MO 1999. 10. Vdovenko Z. Politika promiyshlennogo razvitiya v regione. Ekonomist. №3 – 2005. – S.67-73. 11. Qayumov A.A., Nazarova H.M., Egamberdiev F.T. Mintaqaviy iqtisodiyot. – T.: Universitet, 2004. –115 b. 12. Sadiqov A.M. Osnoviy regionalnogo razvitiya: teoriya, metodologiya, praktika. Monografiya. – T.: Iqtisod-moliya, 2005. – 21 s. 13. Vaxobov A.V., Xajibakiev SH.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O‘quv qo‘llanma. – T.: Moliya, 2010. – 10 b. 14. YUldashev R.Z. Sovershenstvovanie upravleniya investitsionniym obespecheniem privatizirovanniyx predpriyatiy Uzbekistana. Monografiya. T.: 2009. – 210 s. 15. YUldashev SH.G‘. Inostrannыe investitsii kak faktor ekonomicheskogo rosta i liberalizatsii natsionalnogo vosproizvodstva Respubliki Uzbekistan. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni doktora ekonomicheskix nauk. – T.: 2001. – 37 s. 16. Hamroev O., Nasretdinov S. Investitsion faollikni oshirish –rivojlanishning ustuvor yo‘nalishi. //Bozor,Pul va Kredit. №8. 2008 – 45-48 b.; 17. Paul Fisher «Pryamiye inostranniye investitsii dlya Rossii», Moskva, Finansiy i statistika, 2000.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.