•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Article Title

IMPROVEMENT AND EVALUATION OF THE QUALITY MECHANISM AND EFFECTIVE MANAGEMENT IN HOTEL BUSINESS

Abstract

The article addresses the main directions of formation of mechanisms for managing the quality and efficiency of hotel services, developed methods for scoring the assessment of compliance of activity results with the requirements of the state standards and recommended their practical application.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2016 yil 2 dekabrdagi PF- 4861-son - “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 yanvardagi PF-5611-son - “O‘zbekiston Respublikasida Turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi Farmoni. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 yanvardagi PQ-4095-son “Turizm tarmog‘ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi Qarori. 4. Mejdunarodniy standart ISO 9004-2:1991. Obshee rukovodstvo upravleniya kachestvom i elementy sistemiy po uslugam. CH.2. Rukovodyashie ukazaniya po uslugam. Perev. s angl. M.: Vserossiyskiy nauchno-issled. in-t sertifikatsii Gosstandarta Rossii (VNIIS), 1996-68s. 5. O‘zbekiston Respublikasining davlat standarti. O‘z DST 3220:2017. Turizm xizmatlari. Umumiy talablar. Rasmiy nashr “O‘zstandart”. agentligi. Toshkent 2017. 6. Ismaev D.K. Marketing i upravlenie kachestvom gostinichniyx uslug. Uchebnoe posobie dlya vuzov i kolledjey. M.: 2000. - 96s. 7. Turaev B.X. Turisticheskiy potensial Respubliki Uzbekistan i effektivnost ego ispolzovaniya // Iqtisodiyot va ta’lim. 2008, № 4, 37-42b. 8. Kim Ok Kyung. Marketing turisticheskix gostinichnix uslug. Diss. kand.ekon. nauk. T., 1999.- 162s.

This document is currently not available here.

Share

COinS