•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Article Title

FOREIGN EXPERIENCE OF STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN TAXATION

Abstract

In clause the foreign experience and practice of an effective utilization of the tax mechanism in conditions innovation of development of economy is given. Investigating positive aspects of the given advanced foreign experience and practice, the offers on an opportunity of application them in our country are developed.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining 07.02.2017 yildagi O‘zbekiston Respub-likasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida PF-4947-sonli farmoni. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi «2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini «Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida»gi PF-5308-sonli farmoni. O‘RQHT 06/18/5308/0610-son 23.01.2018 y 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoev tomonidan birinchi marta mamlakatimiz parlamenti – Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - Toshkent // Xalq so‘zi. 22.12.2017 yil. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi “2019-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5544-sonli farmoni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 22.09.2018 y., 06/18/5544/1951-son. 5. SHumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Moskva. 1982. str 97. 6. Balabanov I.T. Innovatsionniy menedjment. – Spb.: Piter, 2001.S. 41. 7. Borisov A.B. Bolshoy ekonomicheskiy slovar. – M.: Knijniy mir, 2000. S. 185. 8. Mediynskiy V.G. Innovatsionniy menedjment. – M.: INFRA-M, 2002. S. 28. 9. Glushenko V.V., Glushenko I.I. Issledovanie sistem upravleniya: sotsiologicheskie, ekonomicheskie, prognozniye, planoviye, eksperimentalniye issledovaniya. 2-e izd. – M.: OOO NPS «Kriylya», 2004. S.30. 10. Fatxutdinov R.A. Innovatsionniy menedjment. – Spb.: Piter, 2004. S. 19. 11. Popov V.L. Upravlenie innovatsionniymi proektami. Uchebnoe posobie. – S.: INFRA-M, 2009. S.11.(S. 337) 12. Gimush R. I., Matmurodov F. M. Innovatsion menejment: Iqtisodiyot oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘l. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jami- yati nashriyoti, 2008. B. 10. (144 b.) 13. Toshmurodova B.E., Jiyanova N. Innovatsion faoliyatni moliyaviy rag‘batlantirish. O‘quv qo‘llanma. – T.: IQTISOD-MOLIYA, 2006. B. 11. (110 b.) 14. Yo‘ldoshev A. Soliq va soliqqa tortish. Toshkent - «Fan va texnologiya» - 2007. 24- bet. 15. Xusainov R.R., Isxaqov A.Q., Urmanova D.T., Djuraev X.Z. Moliya va soliqlar. 2 qism (soliqlar). Toshkent. «VORIS-NASHRIYOT». 2014. 17 bet. 16. Xudoyqulov S.K. Soliq tizimi. O‘quv qo‘llanma (2-nashri). T.: «ILM ZIYO». 2013. 47 b. 17. YAhyoev K. Soliqqa tortish nazariyasi va amaliyoti – T.: G‘afur G‘ulom. 2003. 247 b. 18. Mayburov I.A. Nalogi i nalogooblojenie. Uchebnik. 6-e izd., pererab. i dop. - M.: YUNITI-DANA, 2015.-487 s. 19. Popov M.V. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishda investitsiyalarni soliq instrumentlari vositasida rag‘batlantirish. Ilmiy maqola. Voprosiy sovremennoy nauki. Universitet im. V.I. Vernandskogo. Saratov. 2012. № 2 (40). 208-218. 20. Global Survey of R&D Tax Incentives. Deloitte. Updated on July 2011p 33. 21. Tax incentives for research and development. Trends and issues, OECD. Paris, 2003. C 13. 22. www.deloitte.org 23. Leontьev L.I. Opiyt stimulirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti za rubejom. / L.I.Leontev // Innovatsii. -2003. № 4 str. 87. 24. Ryumina YU.A. Zarubejniy opiyt nalogovogo stimulirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika. № 3 (19). 2012. str. 80-85.

This document is currently not available here.

Share

COinS