•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article discusses the scientific and theoretical foundations of the formation of fiscal policy. Elements of the budget policy were identified and evaluated with regard to its specific features. Showing trends in the implementation of fiscal policy. Based on the results of the study, conclusions are worked out.

References

1. Byudjetny kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 31.07.1998 N 145-FZ (red. ot 27.12.2018). 2. Byudjetny kodeks Respubliki Kazaxstan ot 4 dekabrya 2008 goda № 95-IV. 3. Finansy: Uchebnik dlya vuzov / Pod red. prof. M.V. Romanovskogo i dr. — M.: YUrayt-M, 2004.— S. 191. 4. Finansy: uchebnik dlya studentov vuzov / Pod. red. G.B. Polyaka. — 3-e izd., pererab. i dop. — M.: YUNITI-DANA, 2008.—S. 274. 5. Finansy: uchebnik / A.G. Gryaznova, E.V. Markina, M.JI. Sedova i dr.; pod. red. A. G. Gryaznovoy, E.V. Markinoy. - 2-e izd., pererab. i dop. — M.: Finansy i statistika, 2012. — S. 281. 6. B.M. Sabanti. Teoriya finansov: Uchebnoe posobie. — M.: Menedjer, 1998. — S. 103. 7. Godin A. M. Byudjetnaya sistema Rossiyskoy Federatsii: Uchebnik / A.M. Godin, V.P. Goreglyad, I.V. Podporina. —9-e izd., ispr. i dop. — M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K», 2010. — S.129. 8. Finansy: Uchebnik dlya studentov vuzov / L.M. Pod’yablonskaya. - M.: YUNITIDANA, 2010. – S.165. 9. SHaxmalov, F.I. Teoriya gosudarstvennogo upravleniya. – M.: ZAO Ekonomika, 2002. –s. 562. 10. Eshnazarov T. Davlat moliyasi tizimida institutsional islohotlar va uni rivojlantirish omillari// Iqtisod va moliya. 2012 y. №12 11. Pulatov D.X. O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti g‘azna ijrosini takomillashtirishning metodologik jihatlari: i.f.d. (DSc) ... avtoreferat. – T.: BMA, 2017. – 68 b. 12. Fayzullaev YO.SH., Azizova I.A. Byudjetni o‘rta muddatli rejalashtirish: - Toshkent, 2010 - 152 b 13. Suxarev, O.S. Teoriya effektivnosti ekonomiki / O.S. Suxarev. – M.: Finansy i statistika, 2009. – S. 156. 14. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari. https://stat.uz/uploads/docs/Sns-1991-2017-uz.pdf 15. Mingishov L.O‘. O‘zbekistonning eksport raqobatbardoshligini oshirishning asosiy yo‘nalishlari: i.f..f.b.d.dis. ... avtoreferati. – T.: JIDU, 2018. – 49 b. 16. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari: https://stat.uz/uz/press-sluzhba/novosti-gks/5431-o-zbekiston-respublikasining-tashqisavdo-aylanmasi-2019-yil-yanvar 17. Rindermann H., Sailer M., Thompson J. The impact of smart fractions, cognitive ability of politicians and average competence of peoples on social development//Talent Development & Excellence, 2009. - №1(1). - pp. 3-25. 18. Gulyamov S.S., Jumaev N.X., Raxmonov D.A., Tashxodjaev M.M. Ijtimoiy sohada investitsiyalarning samaradorligi. Monografiya. –T.: IQTISODIYOT, 2019. – 335 b. 19. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma’lumotlari asosida tadqiqotchi tomonidan tayyorlangan. 20. Berdinzarov Z. Devalvatsiya siyosatining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta’miri va uni takomillashtirish masalalari // Jamiyat va boshqaruv. – T.: 2017, - №2. – 118-130 bb. 21. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari. https://stat.uz/uploads/docs/tur-dar-17uz1.pdf

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.