•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Article Title

EVALUATION OF QUALITY FOR INFORMATION PRODUCTS AND SERVICES: ORGANIZATION OF MARKETING COMMUNICATIONS OF THE COMPANY

Abstract

The article analyzes consumer satisfaction rate and ratings on the global information market based on important aspects of the information products and services, such as profitability, purchasing power, price, convenience and production scope. According to our research, trends in the development of the information products and services show that it is the quality that contributes to the growth of customer satisfaction and profitability. With this in mind, this article analyzes the quality indicators and criteria of information products and services. Creating marketing communications of the company studied as an information service for this study. Based on expert methodology, the qualitative indicators of information products and services have been analyzed. Experts have been selected from of specialists and executives of the information business companies.

References

1. Begalov B.A., Musaliev A.A. Informatsionno-kommunikatsionnye texnologii v natsionalnoy iqtisodiyot. - T .: Fan, 2008. - 146 s. 2. Chang W-L. va Yuan S-T. Axborot mahsulotlarining narxlari haqida umumiy ma'lumot, Int. J. Elektron biznes, jild. 5, № 3, s.294–314, 2007 yil. 3. Kennet S. Laudon, Jeyn P. Laudon. Axborot tizimlarida boshqaruv. Tashkilot va texnologiya. Nyu York. 2017. - 815 b. 4. Drucker, P., Innovatsiya va tadbirkorlik. Rout garovi. Oksford, 2014.- 366 p. 5. Aglitskiy I.S. Rynochnaya tsena na programmnyy produkt // Programmnye produkty i sistemy. -2007, -№4. -s.57-58. 6. Oxrimenko S.A. Sovremennye podxody k stanovleniyu informatsionnogo biznesa. - M., 2005, -№ 9.-S. 32-35. 7. Savinov S.Yu., Ekonomicheskie problemy torgovli informatsion tsionnymi produktami v SShA: Avtoref. na soisk. uchen. tep, kand. ekon. nauk: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet. - M., 2014, - 22s. 8. Mayorov S.I. Informatsionnyy biznes: kommercheskoe rasprostranenie i marketing. - M.: Finansy i statistika, 2013. - 128 s. 9. G'ulomov S.S., Begalov B.A. Iqtidoriy informatika. Darslik. - T .: O'zbekiston, 2010. - 722 b.; 10. Bekmurodov A.B., Musaliev A.A. Informatsionnyy biznes. Uchebnoe posobie. - T .: TGEU, 2006. - 288 s.

This document is currently not available here.

Share

COinS