•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Article Title

ECHNOLOGY OF USE OF CONSUMER ACTIVITIES IN PHARMACEUTICAL PRODUCTS

Abstract

The article examines the theoretical and methodological aspects of the study of consumer behavior in the pharmaceutical market. A study was conducted on the basis of expert assessment of the level of significance of factors of action of consumers of pharmaceutical products. The study determined the dependence of consumer behavior in the pharmaceutical market to marketing technologies. Based on the results obtained, various marketing technologies have been proposed to study consumers in the pharmaceutical market.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-4947- sonli farmoni 1-ilovasi «2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi» . http://lex.uz/docs/3107036 2. Kovalnogova YU.N. Organizatsiya pryamiyx prodaj farmatsevticheskoy kosmetiki s uchyotom faktorov potrebitelskogo povedeniya. Dissertatsiya na soiskanie uchyonoy stepeni kandidata ekonomicheskix nauk. Ulyanovsk – 2018. 23 st. 3. Farmatsevticheskiy riynok stavit na kosmetiku [Elektronniy resurs]. URL: http://www.med2.ru/story.php?id=3460 (data obraщeniya: 18.02.2014). 4. Katarina Boström. Consumer behaviour of pharmacy customers – Choice of pharmacy and over-the-counter medicines. Bachelor of Business Administration Thesis International Business. 2011. 5. J.Ricks, I. Mardanov. The effect of pharmacists on drug purchasing behavior of price-sensitive consumers. Journal of Medical Marketing: Device, Diagnostic and Pharmaceutical Marketing. August 1, 2012. Volume: 12 issue: 3, page(s): 177-187. 6. Kovalnogova, YU.N., Kachagin E.A..Faktoriy potrebitelskogo povedeniya na riynke farmatsevticheskoy kosmetiki // Sovremenniye napravleniya razvitiya marketinga i menedjmenta: Sbornik materialov nauchno-prakticheskoy konferensii / – Ulyanovsk: UlGTU, 2016. – S. 105-108. 7. Blekuell R.D., Miniard P., Endjel Dj. Povedenie potrebiteley. SPb.: Piter, 2007. — 944 s. 8. Kotler, F. Marketing i menedjment / Per. s angl. Pod red. L.A. Volko- voy, YU.N. Kapturevskogo. – SPb: Piter, 2000. – 749 s. 9. Dibb, S. Prakticheskoe rukovodstvo po segmentirovaniyu riynka / S. Dibb, L. Simkin. – M.: Ekonomist, 2002. – 240 s.

This document is currently not available here.

Share

COinS