•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Article Title

MAIN DIRECTIONS FOR FINANCING THE INNOVATIVE ACTIVITY IN AGRICULTURE

Abstract

This article presents the features of innovation processes in agriculture, as well as innovative directions for the development of agriculture. In particular, the authors provide an analysis of the dynamics of the volumes and costs of the production of innovative products in the country.

References

1. Arutyunov, YU.A. Formirovanie regionalnoy innovatsionnoy sistemiy na osnove klasternoy modeli ekonomiki regiona [Elektronniyy resurs] / YU.A. Arutyunov. – Rejim dostupa: http://koet.syktsu.ru/vestnik/2008/2008- 4/1/1.htm 2. Alpatov A.A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: Mexanizmiy realizatsii [Tekst] / A.A. Alpatov, A.V. Pushkin, R.M. Djaparidze. – M.: Alьpina Pablisher, 2010. – 198s. 3. Belenov O. N., Smolyaninova T. YU., SHurchkova YU. V. Industrialniye parki: sushnost i osnovniye xarakteristiki // Regionalnaya ekonomika i upravlenie. Elektronniy nauchniy jurnal. 2013. № 1 (33). S. 66-76. 4. Berkovich M. I., Antipina N. I. Osobennosti i klassifikatsiya industrialьniyx parkov: regionalьnыy aspekt // Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo texnologicheskogo universiteta. Seriya “Ekonomicheskie nauki”, 2013.- № 1(3). - S. 25-28. 5. Salimov B.B. Sanoat maxsuloti ishlab chiqarishning hududlar bo‘yicha qiyosiy tahlili vauni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar”, ilmiy elektron jurnal, №3, May-iyun,2018y. 6. CHuvardinskiy I.V. Industrialniye parki-element sovremennoy promiyshlennoy infrastrukturiy. Formirovanie industrialniyx parkov, KPI Key Partner & Intesco. www.keypartner.ru

This document is currently not available here.

Share

COinS