•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

In article is designed policy of financing health care organizations, to bring into being financing aims and drifts related with system functions, also are offered outcome rate scales of financing effect criterion.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018 y. 2. Avksentьev V.I. Mediko-sotsialnoe straxovanie v sisteme sotsialnoy zashity naseleniya: avtoreferat … k.e.n. – GUU, Moskva. 2006. - 27 s. 3. Kabanova N.A. Gosudarstvennaya ekonomicheskaya politika po formirovniyu i ispolzovaniyu chelovecheskix resursov: avtoreferat ... k.e.n. – Moskva, MGOU. 2006. – 28 s. 4. Oganesyan A.A. Reformы zdravooxraneniya Fransiya kak chasti obshenstvennogo sektora ekonomiki: avtoreferat … k.e.n. – RUDN, Moskva. 2015. - 18 s. 5. Drobozina L.A. Finansiy. – Moskva: YUNITI, 2000. – S. 15. 6. Rabota na blago zdorovya – poznakomtemtes Vsemirnoy organizatsiey zdravooxraneniya. – SHveysarii: 2007. – S.21. 7. Djunusova D.A. Sovershenstvovanie mexanizma finansirovaniya meditsinskix uslug v sisteme oxrany zdorovya naseleniya Respubliki Kazaxstan. Avtoref. dis. ... k.e.n. – Almatы: TarGU im. M.X.Dulati. 2008. – S. 26. 8. Sultonova A.O‘. Sog‘liqni saqlashni bozor munosabatlari orqali tartibga solishning xalqaro amaliyoti: i.f.n. ... diss avtoreferati. – Toshkent: TDIU. 2001. – B. 10-11. 9. http://www.zdrav.ru/dialog/interview/detail.php?ID=20416

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.