•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article compares best international best practices of regional economy management, and also examines the issues of organizing and enhancing the effectiveness of the economy in the regions of the republic, including Khorezm at the current stage of economic modernization. The improvement of regional economic management has revealed the dependence of the functions of local governments with the modern development needs and the factors that influence the outcome of the reforms in these areas. It also outlines rigorous rules and methods of pursuing regional policy in developed countries, and develops recommendations and recommendations for their effective use in the local context.

References

1. Pavlov K. Sistema mestnogo upravleniya v regionax Rossii i opiyt razvitiyx stran. // Problemiy teorii i praktika upravleniya № 5. 1999 s.81. 2. Izard, Uolter. Metodiy regionalnogo analiza: vvedenie v nauku o regionax / Sokr. per. s angl. V.M.Goxmana [i dr.]; Vstup. statya i red. A. E. Probsta. - Moskva: Progress, 1966. - 659 s.; 3. Robert M. Solow. A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1. (Feb., 1956), pp. 65-94.; 4. Blaug M. Lukas Robert-mladshiy // 100 velikix ekonomistov posle Keynsa = Great Economists since Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. — SPb.: Ekonomikus, 2009. — S. 162-164. — 384 s. — (Biblioteka «Ekonomicheskoy shkoliy», vыp. 42). — 1 500 ekz. — ISBN 978-5-903816-03-3.; 5. Meskon M., Alьbert M., Xedouri F. Osnoviy menedjmenta. M.: Delo, 1997. — 704 s.; 6. Granberg A.G. Osnoviy regionalnoy ekonomiki. - M.: GU VSHE, 2003. - 495.; 7. Leksin V.N., SHvetsov A.N. Gosudarstvo i regioniy. Teoriya i praktika gosudarstvennogo regulirovaniya territorialnogo razvitiya. - M.: URSS, 2002.-368 s.; 8. Larina N.I., Kiselnikov A.A. Regionalnaya politika v stranax riynochnoy ekonomiki. - M.: «Ekonomika», 1998. - 174 s.; 9. Utkin E.A., Denisov A.F.Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. - M.: Assotsiatsiya avtorov i izdateley «Tandem». Izdatelstvo «EKMOS», 2001. - 304 s.; 10. Rayzberg B.A. Kurs upravleniya ekonomikoy. - SPb.: Piter, 2003. - s.568.; 11. Pikulьkin A.V. Sistema gosudarstvennogo upravleniya: uchebnik. - M.: YUNITI, 1997. - 352 s. 12. Abduraxmanov K.X. i dr. «Regionalnaya ekonomika i upravlenie». Uchebnik. / pod. red. akad. S.S.Gulyamova. -T.: «Fan va texnologiya», 2007. - 750 s.; 13. Axmedov T.M. Regulirovanie territorialnoy organizatsii proizvoditelniyx sil i kompleksnogo razvitiya regionov Uzbekistana. - T.: Fan, 1992. - 224 s.; 14. Imamov SH.B. Regulirovanie territorialnogo razvitiya ekonomiki. - T., 1993. - 45 s.; 15. Zaynutdinov SH.N. va boshq. Menejment asoslari. – T.: «Moliya», 2001.; 16. Yo‘ldoshev N.Q. va boshq. Strategik menejment. - T.: TDIU, 2003. - 102 b.; 17. Rahimova D.N. va boshq. Zamonaviy menejment: nazariya va amaliyot. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi DJQA. - T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2009. - 792-b.; 18. Qosimova D.S. Boshqaruv nazariyasi. - T.: «Aloqachi», 2009. - 234 b.; 19. Sadikov A.M. Osnoviy regionalnogo razvitiya: teoriya, metodologiya, praktika. – T.: Iqtisod-moliya, 2005. - 280s.; 20. Nizamov A.B. Ekonomicheskiy rost i upravlenie regionalnoy ekonomikoy v usloviyax riynka. -T.: Turon-Iqbol, 2006. -208s.; 21. Kabulov S. Organizatsionno-ekonomicheskiy mexanizm upravleniya ekonomikoy regiona v usloviyax riynka. I.f.n. darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. - T.: DJQA, 1999. 22. Ruzmetov B. Kompleksnoe razvitie regiona v usloviyax uglubleniya ekonomicheskix reform (na primere Xorezmskoy oblasti). Avtoref. dis. … dokt. ekon. nauk. - T., 1998.; 23. Aimbetov N.K. Murakkab ekologik vaziyat sharoitida iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni modellashtirish (Qorqalpog‘iston Respublikasi misolida). Iqt. fan. dok. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoref. - T., TDIU, 2000. - 284 b.; 24. Nurimbetov R. Mintaqa iqtisodiyoti tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida). Iqt.fan.dok.diss. - T.: TDIU, 2009. - 325 b. 25. Avilova A. Reforma sistemiy regionalnogo upravleniya v Italii // Problemы teorii i praktiki upravleniya 2002. №6 s.53. 26. Koshechkin SH. FRG: vzaimodeystvie federatsii i zemel // Problemiy teorii i praktika upravleniya 2001. №2. s.93. 27. Istoriya Yaponii. T. 2. M., 1998, s. 44-46. 28. R. J. Samuels.The Politics of Regional Policy in Japan: Localities Incorporated? N. Y.,1983, p.41-43,56-58 81-82. 29. X. Taniyama. Nixon dzaysey-no kaykaku (Reforma finansovoy sistemы YAponii). Tokio, 1998, s. 296-298. 30. Abaturov V. na osnove doklada (avtoriy doklada: X.Muradova, V Bronshteyn, O.Namozov, SH.Nazarov, X.Sadikov, B.Ergashev, SH.Fayzullaeva, M.Nasirova) Administrativnaya reforma na mestax. / Ekonomicheskoe obozrenie. 2005 №8 s.5-7.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.