•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

This article discusses the improvement of personnel management in the oil industry. In addition, the problems of improving the attraction of qualified personnel and work on updating existing technologies oil companies in the joint-stock company “Uzpakhtayog”.

References

1. O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining Yоg‘-moy tarmog‘ini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida PQ-3484-sonli qarori. // Xalq so‘zi, 2018 yil 19 yanvarь. 2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining YOg‘-moy mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqida 520-sonli qarori. 2017 yil 19 iyulь. 3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Respublikada soya etishtirish hajmlarini yanada ko‘paytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida 105-sonli qarori 2018 yil 10 fevralь. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 noyabrdagi «Paxtachilik tarmog‘ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ– 3408-sonli qarori. 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 noyabrdagi «Paxtachilik tarmog‘ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ– 3408-sonli qarori. 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. 2017 yil 7 fevralь. 7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda respublikada soya ekishni va soya doni etishtirishni ko‘paytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. 2017 yil.14 mart. 8. Mirziyoev SH.M. “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak”. Mamlakatni 2016 yilda ijtimoiyiqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi. //Xalq so‘zi, 2017 yil 16 yanvarь. 9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2018 y. 10. Marr S., SHmidt G. Upravlenie personalom v usloviyax sotsialnoy riynochnoy ekonomiki. M., 2000. - s. 66. 11. Daft R. L. Menedjment. SPb., 2000. – s. 134. 12. Abdurahmonov Q.X., Xolmo‘minov SH.R., Zokirova N.Q. Personalni boshqarish. Oliy o‘quv yurti studentlari uchun darslik – T.: O'qituvchi NMIU, 2008. - 9 b. 13. Armstrong M. Praktika upravleniya chelovecheskimi resursami. - M., 2002. – s. 212 14. Revenko A.F. Promiyshlennaya statistika v SSHA. Uchebnik. – M.: Statistika, 1991.; 15.Adamov V.E. Statistika promiyshlennosti. Uchebnik. – M.: Finansы i statistika, 1987 16. Abduraxmonov Q.X., Xolmo‘minov SH.R., Xayitov A.B., Akbarov A.M. “Personalni boshqarish” (Darslik) – T.: TDIU, 2014. 17. Yo‘ldoshev N.Q.. Nabokov V.I. Menejment nazariyasi. (Darslik)-.T.: TDIU, 2013. 18. Upravlenie personalom organizatsii: Uchebnik/Pod red. A.YA.Kibanova. - 4-e izd., dop. i pererab. — M.: INFRA-M, 2010. - s. 247 19. www.Lex. Uz 20. http://paxtasanoatilm.uz

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.