•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article analyzes the main approaches to the definition of the concept and essence of project management. Based on the results of the identified research strategy, specific features of project management and innovative economy are considered.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018. - https://prezident.uz/uz/lists/view/2228 2. Lipaev V.V. Sistemnoe proektirovanie slojniyx programmniyx sredstv dlya informatsionniyx sistem / V.V. Lipaev. – M.: SINTEG, 1999. – 224 s. 3. Matveev L.A. Informatsionniye sistemiy: podderjka prinyatiya resheniy / L.A. Matveev. – SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta ekonomiki i finansov, 1996. – 241 s. 4. Batkovskiy M.A. Strategiya razvitiya viysokotexnologichniyx predpriyatiy: monografiya / M.A. Batьkovskiy, E.I. Belov, M.A. Bendikov i dr. M.: Pechatniy dvor na Alekseevskoy, 2004. 454 s. 5. Bendikov M.A., Xrustalyov O.E. Mexanizm innovatsionnogo razvitiya naukoemkix vыsokotexnologichniyx proizvodstv i riynkov // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2012. № 28. – S. 2-13. 6. Xrustalyov E.YU. Mexanizmiy reformirovaniya i innovatsionno-texnologicheskogo razvitiya naukoemkogo proizvodstvennogo kompleksa // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2014. № 9. – S.2-10. 7. Mensch G. Stalemate in Technology: Innovation Overcome the Depression. Cambridge (Mass.), 1979. – 247 p. 8. Kleinknecht Al. Innovation Patterns in Crisis and Prosperity: Schumpeter's Long Cycle Reconsidered. Hong Kong 1987. – 143 p. 9. Xrustalyov E.YU. Finansovo-ekonomicheskaya znachimost i riskovost naukoemkix innovatsionniyx proektov // Finansovaya analitika: problemiy i resheniya. 2013. № 8. – S. 2-11. 10. Evtushenko E.V. Otsenka innovatsionnogo potensiala predpriyatiya / Evtushenko E.V., YUsupova E.R. // Ekonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskiy jurnal. - 2014. - №5(121). – S. 63-68. 11. Sayfullina S.F. Ponyatie innovatsionnoy vospriimchivosti predpriyatiya / v kN.: Problemiy razvitiya sovremennoy ekonomiki. Sb. stat. IV Mejdunarodnoy nauchnoprakticheskoy konferensii. Stavropol, 2014. – S. 52-56. 12. Sayfullina S.F. Problemiy innovatsionnogo razvitiya rossiyskix predpriyatiy / S.F. Sayfullina // Uspexi sovremennogo estestvoznaniya. - 2010. - №3. - S. 171-173

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.