•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

In he article has been discussed the strategy of differentiation of products of the glass industry in Uzbekistan, revealed the essence of the concepts of differentiation and strategy. As an object, the activity of JSC “Asl Oina” was chosen; on the basis of its study, the ways of differentiation of the company's products were proposed.

References

1. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan №UP-4749 ot 07.02.2017 g. «O Strategii deystviy po dalneyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan v 2017-2021 godax». 2. Loginov P.P. Protsess podxoda k upravleniyu strategicheskoy pozitsiey predpriyatiya. // «Menedjment v Rossii i za rubejom». 2008. - №4. – S.10-19. 3. SHagiyasov T.SH., Sagdillaeva Z.A., Urmanbekova I.F. Ekonomicheskiy analiz. Uchebnik. – Tashkent: «Iktisod-Moliya», 2017. 4. Bazilevich A.I. Innovatsionniy menedjment predpriyatiya: uchebnoe posobie. – M.: Izdatelstvo: YUNITI-DANA, 2011 g. 5. Bariysheva A.V. Innovatsionniy menedjment: uchebnoe posobie. – M.: Dashkov i K, 2017 g. 6. Belyaev YU.M. Innovatsionniy menedjment: Uchebnik dlya bakalavrov. – M.: Izdatelstvo: Dashkov i K, 2013 g. – 416 s. 7. Bolshoy ekonomicheskiy slovar [Tekst] / M.YU.Agafonova, A.N.Azriliyan, S.I.Degtyarev i dr.; Obsh.red. A.N.Azriliyana. - M.: Fond «Pravovaya kultura», 1994. - 525 c. - 30000 ekz. – ISBN 5-87759-003-0: B.ss. 8. Lipsi R. Dj., Lankaster K. Obshaya teoriya vtorogo luchshego. // Vexi ekonomicheskoy miysli. Tom 4. Ekonomika blagosostoyaniya i obshestvenniy viybor. / Pod obsh. red. A.P. Zaostrovseva. – SPb: Ekonomicheskaya shkola. 2004. 9. Avdasheva S. B., Rozanova N. M. Teoriya organizatsii otrasleviyx riynkov. Uchebnik. – M.: ICHP «Izdatelstvo Magistr», 1998. - 320 s. 10. Borisov E.F., Petrov A.A., Berezkina T.E. Ekonomika. 2-e izdanie. Uchebnik dlya bakalavrov. – M.: «Izdatelstvo» «Prospekt», 8 okt. 2015 g. -243. 11. Otchetiy AO «ASL OYNA» za 2015-2018 gg.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.