•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article reveals the need, factors and conditions for ensuring the effective use of the investment potential of the region, examines the issues of the investment potential of the region as an important direction of modernization of the state investment policy and regional development policy on the example of Navoi free economic zone.

References

1. “O‘zbekiston Respublikasining solik siyosatini takomillashtirish Konsepsiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 iyundagi PF-5468-sonli farmoni. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi //“Xalq so‘zi”, 2017 yil 18 yanvarь. 3. Evropa Ittifoqi, NAFTA va ATES tarkibiga kiruvchi mintaqalar ulushi. Manba: 2017 yil uchun Jahon banki ma’lumotlari. Elektron manba: http:// databank.worldbank.org (manbadan foydalanilgan sana: 29.09.2018y.). 4. SHumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya / Per. s nem.: – M.: Progress, 1982 g. – 455 s. 5. Hayek F.A. Individualism and Economic Order / F.A. Hayek. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1948. R.324 6. Porter M. Mejdunarodnaya konkurensiya: Per. s angl. / Pod red. V.D.Shetinina. – M.: Mejdunarodniye otnosheniya, 1993 g. – 886 s. 7. Krugman P. Geography and Trade. Cambrige: The MIT Press, 1992; Fujita M., Krugman P., Venables A.J. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade. – The MIT Press, 2001. P. 384. 8. Kornay YA. Sistemnaya paradigma//«Voprosiy ekonomiki», 2002, № 4, s. 4–23; 9. Kleyner G.B. Sistemnaya paradigma i ekonomicheskaya politika// «Obshestvenniye nauki i sovremennost», 2007, № 2, 3.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.