•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article discusses the effectiveness of governance in higher education institutions, the interaction and effectiveness of the management system and management process, the indicators of the effectiveness of the educational institution, the priorities of the chairs.

References

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати давлат раҳбарининг 2019 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси // www.lex.uz, 2019 йил 28 декабрь. 2. Қаҳҳоров О.С. Таълим тизимида иқтисодчи кадрларни тайёрлашнинг бошқарув механизмини такомиллаштириш (Бухоро вилояти мисолида). Диссертация автореферати. иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). Тошкент, 2017. 6-7 бетлар. 3. Навруз-Зода Б.Н. Ўзбекистонда олий таълим тизимида сифат таъминоти. - Т: Xarizma design, 2008. - 245 б. 4. Заҳидова Ш.Ш. Олий таълим хизматлари бозорининг амал қилиш механизми самарадорлигини ошириш (Ўзбекистон материаллари асосида). Иқт.ф.н. ...дисс. автореф. – Т.: ТМИ, 2012.; 5. Набиев Д.Х. Совершенствование управления маркетингом образовательных услуг в условиях модернизации экономики. Автореф. ... докт. эконом, наук. – Т.: ТДИУ, 2009. 6. Эргашев А.О. Таълим тизимининг иқтисодий бошқарув асосларини такомиллаштириш (ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимимисолида). Иқт.ф.н. ...дисс. автореф. – Т.: ТДИУ, 2006. 7. Кучаров А.С. Тадбиркорлик соҳаси учун олий маълумотли мутахассисларни“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2019 йил 2/2019 (№ 00040) www.iqtisodiyot.uz 10 тайёрлашда бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий омилларини такомиллаштириш, Иқт.ф.д. ...дисс.автореф. – Т.: 2006; 8. Тешабоев Т.З. Олий ўқув юртларида инновацион фаолиятни такомиллаштириш йўллари. – Т.: Фан ва технология, 2007. 129 б.; 9. Саидов М.Х. Олий таълим менежменти ва иқтисодиёти. – Т.: Молия, 2002, - 169 б. 10. Курбонов Ш., Сейтхалилов Э. Таълим сифатни бошкариш. - Т.: Турон-Икбол, 2006. - 592 б. 11. Қуролов Қ. Бозор муносабатлари шароитида иқтисодий таълим тизимининг такомиллашуви қонуниятлари. Докторлик диссертацияси автореферати. Тошкент, 2016. -8 бет.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.